امروز پنج شنبه  4 خرداد 1396

.

.

.

.

00:37
00:05 تیزر برنامه ها
00:42
00:10 یک پنجره
00:52
00:30 بازپخش از اشنویه تا خرمشهر
01:22
00:50 مستند ایرانگرد
02:12
00:03 تیزر برنامه ها
02:15
00:50 بازپخش مجموعه داستانی من بعلاوه دشمن
03:05
00:05 تیزر برنامه ها
03:10
01:30 تسبیح صبا
04:40
00:05 تیزر برنامه ها
04:45
00:55 چشم شیشه ای
05:40
00:05 تیزر برنامه ها
05:45
00:05 تیزر برنامه ها
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:35 بازپخش مستند ایران
06:35
00:17 تلنگر
06:52
00:05 تیزر برنامه ها
06:57
00:03 پیام بازرگانی
07:00
01:00 مستند
08:00
00:02 پیام بازرگانی
08:02
00:10 یک پنجره
08:12
00:35 برنامه کودک و نوجوان
08:47
00:07 فرهنگ ترافیک
08:54
00:03 تیزر برنامه ها
08:57
00:03 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 تیزر برنا مه ها
09:28
00:05 پیام بازرگانی
09:33
00:50 زنده سرزمین ما
10:23
00:23 مجموعه داستانی خانه امید
10:46
00:03 تیزر برنامه ها
10:49
00:05 پیام بازرگانی
10:54
01:32 زنده خانواده یک
12:26
00:05 میان برنامه
12:31
00:25 زنده آفتاب شرقی
12:56
00:20 اذان
13:16
00:20 زنده آفتاب شرقی
13:36
00:05 شبستان
13:41
00:12 میان برنامه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:35 خانه ملت
15:15
00:05 تیزر برنامه ها
15:20
00:05 پیام بازرگانی
15:25
00:50 بازپخش مجموعه داستانی من بعلاوه دشمن
16:15
00:05 پیام بازرگانی
16:20
00:05 تیزر برنامه ها
16:25
00:30 زنده آفبا
16:55
00:05 تیزر برنامه ها
17:00
00:05 پیام بازرگانی
17:05
01:15 زنده ویژه روز مقاومت دزفول
18:20
00:30 درس هایی از قرآن
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:02 تیزر برنامه ها
19:27
00:30 زنده ونوس
19:57
00:10 برنامه مشارکتی
20:07
00:20 زنده اینجا ایران است
20:27
00:20 اذان
20:47
00:06 زنده اینجا ایران است
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:05 پیام بازرگانی
22:05
01:35 فیلم سینمایی کودک وفرشته
23:40
00:03 تیزر برنامه ها
23:43
00:04 پیام بازرکانی
23:47
00:50 نیل پر فراز ونشیب

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد