امروز پنج شنبه  8 تير 1396

.

.

.

.

00:12
01:45 بازپخش فیلم سینمایی امکان مینا
01:57
00:04 میان برنامه
02:01
00:45 بازپخش مجموعه داستانی بازرس جو
02:46
00:14 خلوت دل
03:00
00:05 میان برنامه
03:05
01:30 تسبیح صبا
04:35
00:05 میان برنامه
04:40
00:50 چشم شیشه ای
05:30
00:16 جوان بمانیم
05:46
00:04 میان برنامه
05:50
00:10 دعای عهد و سرود و قرآن
06:00
00:50 مستند ایرانگرد
06:50
00:03 پیاام بازرگانی
06:53
00:07 میان برنامه
07:00
00:25 طنز پردازان
07:25
00:15 تلنگر
07:40
00:05 تیزر برنا مه ها
07:45
01:00 بازپخش فرمول یک
08:45
00:07 فرهنگ ترافیک
08:52
00:05 تیزر برنامه
08:57
00:03 پیام بازرکانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 پیام بازرکانی
09:28
00:03 تیزر برنامه ها
09:31
00:25 برنامه کودک و نوجوان
09:56
00:04 میان برنامه
10:00
00:04 پیام بازرگانی
10:04
00:46 سفر به فراز رودخانه
10:50
00:06 تیزر برنا مه ها
10:56
00:05 پیام بازرگانی
11:01
01:30 زنده خانواده یک
12:31
00:05 میان برنامه
12:36
00:26 زنده آفتاب شرقی
13:02
00:20 اذان
13:22
00:19 زنده آفتاب شرقی
13:41
00:05 شبستان
13:46
00:07 فرهنگ ترافیک
13:53
00:05 پیام بازرکانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 تیزر برنامه
14:40
00:22 سپهر عدالت
15:02
00:05 پیام بازرکانی
15:07
00:45 بازپخش مجموعه داستانی بازرس جو
15:52
00:05 پیام بازرکانی
15:57
00:05 تیزر برنا مه ها
16:02
00:50 شکرستان
16:52
00:05 پیام بازرکانی
16:57
00:15 سیمای آبادی
17:12
00:30 مسافران طوس
17:42
00:05 از کجا شروع کنیم
17:47
00:05 تیزر برنامه ها
17:52
00:05 پیام بازرکانی
17:57
00:23 ویژه مبارزه با سلاح شیمیایی
18:20
00:30 درس هایی از قرآن
18:50
00:05 تیزر برنا مه ها
18:55
00:05 پیام بازرکانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرکانی
19:25
00:03 تیزر برنامه ها
19:28
00:25 زنده ونوس
19:53
00:35 مستند یک
20:28
00:10 راه امید
20:38
00:20 اذان
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:50 اخبار
21:50
00:05 پیام بازرکانی
21:55
00:07 مشارکتی نمایشگاه قطعات یدکی خودرو
22:02
00:03 میان برنامه
22:05
00:10 پیام بازرگانی
22:15
03:28 سینما یک

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد