00:17
00:03 تیزر برنامه ها
00:20
00:35 بازپخش قصه های آب
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:50 بازپخش مجموعه داستانی هاتف
01:50
00:05 تیزر برنامه ها
01:55
00:50 بازپخش مستند پرواز
02:45
00:02 تیزر برنامه ها
02:47
00:25 دست آفریده ها
03:12
00:35 بازپخش در امتداد فلق
03:47
00:03 تیزر برنامه ها
03:50
01:30 تسبیح صبا
05:20
00:30 ایران در سپیده دم
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:25 ترنم باران
06:25
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:50
00:05 میان برنامه
06:55
00:51 بازپخش فرمول یک
07:46
00:04 راز هستی
07:50
00:50 مستند پرواز
08:40
00:05 بازپخش مستندهای کوتاه اقتصادی
08:45
00:07 فرهنگ ترافیک
08:52
00:03 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 پیام بازرگانی
09:28
00:04 میان برنامه
09:32
00:30 هاکریا
10:02
00:05 پیام بازرگانی
10:07
00:05 میان برنامه
10:12
00:45 مجموعه داستانی ماموران مخفی پلیس
10:57
00:03 تیزر برنامه ها
11:00
00:45 زنده آفتاب شرقی
11:45
00:18 اذان
12:03
00:05 میان برنامه
12:08
01:30 زنده سیمای خانواده
13:38
00:08 میان برنامه
13:46
00:07 فرهنگ ترافیک
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرکانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:20 قانون و قضا
15:05
00:05 برنامه مشارکتی
15:10
00:05 پیام بازرگانی
15:15
00:50 بازپخش مجموعه داستانی هاتف
16:05
00:04 پیام بازرگانی
16:09
00:04 میان برنامه
16:13
00:30 در امتداد فلق
16:43
00:03 تیزر برنامه ها
16:46
00:03 پیام بازرکانی
16:49
00:45 برنامه کودک و نوجوان
17:34
00:05 میان برنامه
17:39
00:18 اذان
17:57
00:53 زنده فرمول یک
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:25 زنده ونوس
19:50
00:05 میان برنامه
19:55
00:45 دستپخت
20:40
00:10 استاندارد
20:50
00:05 پیام بازرگانی
20:55
00:03 تیزر برنامه ها
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
00:50 مجموعه داستانی هاتف
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
01:30 زنده ثریا

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد