00:38
00:03 میان برنامه ها
00:41
00:15 بازپخش ویژه جشنواره سینما حقیقت
00:56
00:02 میان برنامه ها
00:58
00:50 بازپخش مجموعه داستانی مینو
01:48
00:02 میان برنامه ها
01:50
00:22 بازپخش مروارید سیاه
02:12
00:02 میان برنامه ها
02:14
00:27 اوج هیجان
02:41
00:02 میان برنامه ها
02:43
00:50 قلمرو های پنهان
03:33
00:02 میان برنامه ها
03:35
00:33 حیات وحش ایران
04:08
00:02 میان برنامه ها
04:10
00:25 چالش آب و هوا
04:35
00:02 میان برنامه ها
04:37
01:28 تسبیح صبا
06:05
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:15
08:00
00:15 میان برنامه ها
08:15
00:40 زنده حرف حساب
08:55
00:05 پیام های بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام های بازرگانی
09:30
00:03 تیزر برنامه ها
09:33
00:45 بازپخش مجموعه داستانی مینو
10:18
00:05 میان برنامه ها
10:23
00:33 زنده نسخه
10:56
00:04 میان برنامه ها
11:00
01:10 زنده آفتاب شرقی
12:10
00:08 پیام های بازرگانی
12:18
01:30 زنده سیمای خانواده
13:48
00:05 میان برنامه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه _ تامینی
14:50
00:05 پیام های بازرگانی
14:55
00:05 میان برنامه ها
15:00
00:50 بازپخش مجموعه داستانی مینو
15:50
00:02 بازپخش نگی نگفتا
15:52
00:05 پیام های بازرگانی
15:57
00:15 بازپخش سیمای آبادی
16:12
00:05 میان برنامه ها
16:17
00:07 داستان اراده
16:24
00:05 از کجا شروع کنیم
16:29
00:02 نگی نگفتی
16:31
00:05 پیام های بازرگانی
16:36
00:30 کارنامه صد
17:06
00:20 اذان
17:26
00:05 پیام های بازرگانی
17:31
00:15 ویژه جشنواره سینما حقیقت
17:46
00:04 پیام های بازرگانی
17:50
01:00 زنده فرمول یک
18:50
00:05 طلیعه
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام های بازرگانی
19:25
00:02 نگی نگفتا
19:27
00:05 پیام های بازرگانی
19:32
00:48 دستپخت
20:20
00:10 پیام های بازرگانی
20:30
00:17 پیچیده در بوی نان
20:47
00:06 میان برنامه ها
20:53
00:05 پیام های بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 پیام های بازرگانی
22:05
00:50 مجموعه داستانی مینو
22:55
00:02 نگی نگفتیا
22:57
00:01 میان برنامه ها
22:58
00:05 گ.معارف
23:03
00:05 پیام های بازرگانی
23:08
01:30 زنده نگاه یک

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد