امروز يك شنبه  29 مرداد 1396
00:00
01:00 جشنواره مستند- چاق کچل سیبیلو
01:00
00:30 با کریمان
01:30
00:30 همسفر
02:00
00:30 مستند روستا
02:30
00:45 سینما حقیقت- تومور
03:30
01:00 ساکنان رود قره سو
05:00
01:00 سازندگان بزرگ
06:00
00:30 کوچه های خورشید
06:30
00:30 تاریخ شفاهی ایران
07:00
00:50 پادشاهی وحش
08:00
00:30 با کریمان
08:30
01:00 سازندگان بزرگ
09:30
00:45 سینما حقیقت- تومور
10:30
01:00 ساکنان رود قره سو
11:30
01:00 جشنواره مستند- چاق کچل سیبیلو
12:30
00:30 همسفر
13:30
00:50 پادشاهی وحش
14:30
01:30 جشنواره سلامت
16:00
00:58 نقشه
17:00
00:15 گلستان نگارستان ایران
17:15
00:15 میراثی از سناباد
17:30
00:30 قصه های قدس
18:00
00:30 تاریخ شفاهی ایران
18:30
00:30 همسفر
19:00
00:30 تلاش ایرانی
19:30
00:30 ژیوان و ژیوار
20:00
00:30 آیت ا... قریشی
20:30
00:30 مستند ایران
21:00
00:30 ببخشید بیدارتون کردم
21:30
00:30 حیات خانه ما
22:00
00:30 رازدار
22:30
00:50 در قلمرو غول ها

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد