00:00
00:15 بازپخش ادامه برنامه آئینه خانه
00:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
00:20
01:05 بازپخش زنده باد زندگی
01:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:30
00:45 بازپخش سریال خارجی بخش قلب
02:15
00:10 آگهی /اعلام برنامه
02:25
01:00 بازپخش تصویر زندگی
03:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:30
01:10 دو رکعت مناجات+ اذان
04:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
04:45
00:30 سنگر تدارکات
05:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
05:20
00:35 رازهای ایران زمین
05:55
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:00
00:30 بازپخش سخنرانی
06:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:35
00:50 کودک انسان
07:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:30
00:20 بازپخش از لاک جیغ تا خدا
07:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه 3
07:55
01:30 فیلم سینمایی/
09:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:30
00:55 برنامه خردسال و کودک
10:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:30
01:05 زنده زنده باد زندگی
11:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه 3
11:40
00:10 نما دو
11:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
12:00
00:45 بازپخش سریال خارجی بخش قلب
12:45
00:15 یک فنجان سلامت
13:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:05
00:15 ویژه اذان
13:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:25
00:05 قراردل
13:30
00:25 از لاک جیغ تا خدا
13:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:00
00:55 زنده تصویر زندگی
14:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:00
00:55 برنامه کودک و نوجوان
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:10 اخبار جوانه ها
16:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:15
00:45 بازپخش سریال خارجی بخش
17:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:05
00:25 اوج یادگیری
17:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:35
00:15 قهرمان شو
17:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:55
00:55 زنده عصر خانواده
18:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:55
00:20 سوغات جنگل
19:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:20
00:25 سفری دیگر
19:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:50
00:15 اقتصاد مقاومتی
20:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
20:10
00:10 نما دو
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:20 مسابقه تلفنی قدم به قدم
21:20
00:15 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال خارجی بخش
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:30 دیار ماندگار(طبس)

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد