00:00
00:40 بازپخش ادامه کام شیرین
00:40
01:05 بازپخش زنده باد زندگی
01:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:50
00:45 بازپخش سریال ایرانی بی قرار
02:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:40
00:30 بازپخش در حلقه رندان
03:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:15
00:45 آخرین باز مانده یوز
04:00
02:00 دو رکعت مناجات+ اذان
06:00
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:05
00:30 بازپخش سخنرانی
06:35
00:20 بازپخش دست آفریده ها
06:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:00
00:45 صبح و زندگی
07:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:50
00:25 دیار ماندگار(سیریک)2
08:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:20
00:15 بازپخش هنر بین
08:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:40
00:10 نما دو
08:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:55
00:30 بازپخش در حلقه رندان
09:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:30
00:50 بازپخش محله گل و بلبل
10:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:25
01:05 زنده زنده باد زندگی
11:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:35
00:15 یک فنجان سلامت
11:50
00:20 ویژه اذان
12:10
00:45 بازپخش سریال ایرانی بی قرار
12:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:00
00:25 بازپخش اوج یادگیری
13:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:30
00:25 تار گرد
13:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:00
00:50 کام شیرین
14:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
15:00
00:55 برنامه کودک و نوجوان
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:10 اخبار جوانه ها
16:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:15
00:45 بازپخش سریال ایرانی بی قرار
17:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:05
00:35 زنده اوج یادگیری+اذان
17:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:45
00:45 زنده عصر خانواده
18:30
00:10 آگهی /اعلام برنامه
18:40
00:50 محله گل و بلبل
19:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:35
00:30 در حلقه رندان
20:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
20:10
00:10 مشارکتی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:25 دست آفریده ها
21:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال ایرانی بی قرار
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:10 نما دو
23:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:45
00:15 بازپخش کام شیرین

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد