00:00
00:25 بازپخش ادامه کام شیرین
00:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
00:30
01:05 بازپخش زنده باد زندگی
01:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:40
00:45 بازپخش سریال ایرانی بازی نقاب ها
02:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:30
00:25 بازپخش تارگرد
02:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:00
00:30 کاوش
03:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:35
00:25 نیمه پنهان
04:00
02:00 دو رکعت مناجات+ اذان
06:00
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:05
00:30 بازپخش سخنرانی
06:35
00:20 بازپخش از لاک جیغ تا خدا
06:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:00
01:15 زنده از فراز الوند
08:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:20
00:10 نما دو
08:30
00:25 بازپخش دات آی آر
08:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:00
00:25 بازپخش نشان ارادت
09:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:30
00:50 محله گل و بلبل
10:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:25
01:05 زنده زنده باد زندگی
11:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:35
00:15 یک فنجان سلامت
11:50
00:20 ویژه اذان
12:10
00:45 بازپخش سریال ایرانی بازی نقاب ها
12:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:00
00:25 بازپخش اوج یادگیری
13:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:30
00:05 مغناطیس
13:35
00:25 دات آی آر
14:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:05
00:10 نما دو
14:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:20
00:30 بازپخش از آسمان
14:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
15:00
00:55 برنامه کودک و نوجوان
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:10 اخبار جوانه ها
16:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:15
00:45 بازپخش سریال ایرانی بازی نقاب ها
17:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:05
00:30 اوج یادگیری
17:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:40
01:00 زنده عصر خانواده+ویژه اذان
18:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:45
00:50 محله گل و بلبل
19:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:40
00:05 مغناطیس
19:45
00:20 از لاک جیغ تا خدا
20:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
20:10
00:10 نما دو
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:25 نشان ارادت
21:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال ایرانی بازی نقاب ها
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:05 مغناطیس
23:35
00:25 بازپخش آئینه خانه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد