00:00
00:45 بازپخش بیم و امید
00:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
00:50
00:45 بازپخش سریال نوار زرد
01:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:40
00:25 نگی که نگفتی
02:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:10
00:25 بازپخش ملک حضرت معصومه (س)
02:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:40
00:30 نیمه پنهان
03:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:15
00:45 دری به خانه خورشید
04:00
00:30 مرزهای نا ممکن
04:30
01:00 دو رکعت مناجات+ اذان
05:30
00:30 فرماندهان
06:00
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران
06:05
00:30 سخنرانی
06:35
00:25 بازپخش حب الحسین(ع)
07:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:05
01:10 زنده با صبح
08:15
00:10 ناشناخته ها
08:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:30
00:50 سریال یک تکه زمین
09:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
09:30
00:55 برنامه خردسال و کودک
10:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:30
00:25 سفر به جاودانگی
10:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:00
00:45 بیم و امید
11:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:50
00:20 ویژه اذان
12:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:15
00:45 بازپخش سریال نوار زرد
13:00
00:10 نما دو
13:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:15
00:30 سخنرانی
13:45
00:30 بازپخش اوج یادگیری
14:15
00:15 یک فنجان سلامت
14:30
00:30 بازپخش از آسمان
15:00
00:55 برنامه کودک و نوجوان
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:15 اخبار جوانه ها
16:15
00:45 بازپخش سریال نوار زرد
17:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:05
00:30 اوج یادگیری
17:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:40
00:15 ویژه اذان
17:55
00:50 زنده عصر خانواده
18:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:50
00:10 نما دو
19:00
00:50 محله گل و بلبل(عمو پورنگ)
19:50
00:20 از لاک جیغ تا خدا
20:10
00:10 مشارکتی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:25 ایران
21:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال نوار زرد
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:25 حب الحسین(ع)
23:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد