امروز دوشنبه  7 فروردين 1396

.

.

.

.

01:00
01:55
00:05 سرود ج ا ا
08:00
00:10 سرود و قرآن
08:10
00:30 ایران و ایرانی
08:40
00:20 راهیان نور
09:00
00:30 میریم مسافرت
09:30
00:20 کارتون
09:50
00:10 من می توانم1
10:00
00:55 مستند انسان و طبیعت
10:55
00:05 ازکجا و چگونه1
11:00
11:55
00:05 دستان خلاق
12:00
12:15
13:10
00:10 نشانه
13:20
00:10 هنر دستان
13:30
00:30 زنده دکتر سلام
14:00
00:15 آ یا می دانید
14:15
15:00
00:30 من میتوانم
15:30
00:30 مستند ایرانی
16:55
17:00
00:55 مستند انسان و دانش
17:55
00:05 زنده دکتر سلام
18:00
00:20 نوروز عروسک ها
18:20
00:10 از کجا و چگونه2
18:30
19:00
00:30 راز کوهستان
19:30
19:50
00:10 خاطره ها
20:00
00:30 نشانه
20:30
00:15 من می توانم 3
20:45
21:00
21:55
00:05 اقلیم ایران
22:00
22:55
00:05 جهانگردی
23:00
00:45 کاروانسرا
23:45
00:15 تماشا

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد