00:15
00:10 آگهی
00:25
00:35 اقلیم
01:00
00:55 مستند7
01:55
00:05 سرود
07:00
07:05
00:30 هفت رنگ
07:35
07:55
08:00
00:10 صلوات خاصه
08:10
08:15
08:50
00:10 آگهی-میان برنامه
09:00
01:30 گلچین صبحی دیگر
10:30
00:30 آخ جون کارتون
11:00
01:00 مشاعره
12:00
00:35 یه لقمه نون
12:35
12:50
13:20
00:10 آگهی
13:30
00:40 زنده دکتر سلام
14:10
00:10 آگهی
14:20
00:30 آخ جون کارتون
15:00
00:45 یقه هفت-تکرار
15:45
00:10 آگهی
15:55
16:35
00:10 دوربین
17:05
00:10 آگهی
17:15
00:20 آشپزی د ر ایکاروس
17:35
00:10 آگهی
17:45
18:00
00:45 +40
18:45
19:20
00:10 آگهی
20:15
21:00
22:00
01:00 پرسشگر
23:00
00:15 آگهی
23:15
00:45 مشاعره

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد