00:00
00:15 ادامه شبهای هنر
00:15
00:05 میان بر نامه
00:20
00:55 سریال خارجی
01:15
00:45 بازپخش گزینه 4
02:00
00:05 بازپخش میان بر نامه
02:05
00:55 چهار سوی علم
03:00
00:05 میان بر نامه
03:05
00:30 اتاق شیشه ای
03:35
00:05 میان بر نامه
03:40
01:15 بازپخش هنرنامه
04:55
00:10 بازپخش کتاب و دیگر هیچ
05:05
00:05 میان بر نامه
05:10
00:20 اذان صبح
05:30
00:30 بازپخش تفسیر قرآن
06:00
00:15 پخش
06:15
00:55 بازپخش سریال خارجی
07:10
00:05 میان بر نامه
07:15
00:40 بازپخش چهار سوی علم
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
01:15 زنده طلوع
09:15
00:10 بازپخش فوتون
09:25
00:30 بازپخش یادگیری آسان
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
01:15 شوکران
11:15
00:10 میان بر نامه
11:25
00:25 مستند داخلی
11:50
00:25 اذان ظهر
12:15
00:05 میان بر نامه
12:20
00:30 تفسیر قرآن
12:50
00:10 بازپخش هنرنامه
13:00
01:15 بازپخش شبهای هنر
14:15
00:05 میان بر نامه
14:20
00:55 چهار سوی علم
15:15
00:10 بازپخش کتاب و دیگر هیچ
15:25
00:05 میان بر نامه
15:30
00:30 بازپخش اتاق شیشه ای
16:00
00:45 زنده گزینه 4
16:45
00:05 میان بر نامه
16:50
00:10 فوتون
17:00
00:05 میان بر نامه
17:05
00:25 اذان مغرب
17:30
00:30 زنده یادگیری آسان
18:00
00:55 سریال خارجی
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:55 زنده رودررو
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:15 چهل سالگی
20:40
00:05 میان بر نامه
20:45
00:10 فوتون
20:55
00:05 میان بر نامه
21:00
01:20 زنده پیشران
22:20
00:05 میان بر نامه
22:25
00:30 اتاق شیشه ای
22:55
00:05 میان بر نامه
23:00
01:00 زنده شبهای هنر

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد