امروز سه شنبه  3 مرداد 1396
00:00
00:30 زنده ادامه چشم شب روشن
00:30
00:05 ایما
00:35
00:45 گزینه چهار (ت)
01:20
00:05 میان برنامه
01:25
01:35 سینمایی (ت)
03:00
00:25 اختران (ت)
03:25
00:05 میان بر نامه
03:30
00:25 نفت سلطه (ت)
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:20 مکعب (ت)
04:20
00:05 ستایش
04:25
00:25 اذان صبح
04:50
00:10 هنرنامه (ت)
05:00
00:55 روزنه (ت)
05:55
00:05 سپنج (ت)
06:00
00:15 پخش
06:15
00:10 فوتون (ت)
06:25
00:10 سخنرانی تد
06:35
00:20 منبع موثق (ت)
06:55
00:05 میان بر نامه
07:00
00:55 طلوع
07:55
00:05 مکث
08:00
00:45 سریال حادثه
08:45
00:10 هنرنامه (ت)
08:55
00:05 میان بر نامه
09:00
00:25 1451
09:25
00:05 میان بر نامه
09:30
00:55 معرفت (ت)
10:25
00:05 ایما
10:30
01:50 جشنواره فیلم های تابستانی
12:20
00:40 یاد گیری آسان (ت)
13:00
00:05 ستایش
13:05
00:25 اذان ظهر
13:30
00:25 همایش
13:55
00:05 میان برنامه
14:00
00:55 نغمه ها نواحی
14:55
00:05 سپنج
15:00
00:25 گوهرشاد
15:25
00:30 نفت سلطه (ت)
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:45 زنده گزینه چهار 104
16:45
00:05 مکث
16:50
00:10 فوتون (ت)
17:00
00:25 آستان بهشت
17:25
00:05 میان بر نامه
17:30
00:25 مکعب
17:55
00:05 میان بر نامه
18:00
00:40 زنده یادگیری آسان
18:40
00:05 میان بر نامه
18:45
00:15 هنرنامه (ت)
19:00
00:45 زنده چرخ 141
19:45
00:05 ایما
19:50
00:10 فوتون
20:00
00:25 زنده اخبار
20:25
00:05 میان برنامه
20:30
00:25 اذان مغرب
20:55
00:05 ستایش
21:00
00:55 رهیافت
21:55
00:05 میان بر نامه
22:00
00:25 نفت سلطه 8
22:25
00:10 هنرنامه
22:35
00:20 منبع موثق 4
22:55
00:05 سپنج
23:00
01:00 زنده چشم شب روشن 149

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد