امروز پنج شنبه  10 فروردين 1396

.

.

.

.

00:00
01:00 زنده چشم شب روشن (ویژه نوروز)
01:00
00:20 گفتگو (ویژه نوروز)
01:20
00:05 میان برنامه
01:25
00:35 سریال خارجی دوران کهن (ت)
02:00
00:05 مکث
02:05
00:30 نوروز فرحان (ت)
02:35
00:20 سینما کتاب (ت)
02:55
00:05 ایما (ت)
03:00
00:55 طنزپیشگان (ت)
03:55
00:05 نگارخانه(ت)
04:00
00:25 مستند داخلی ایران (ت)
04:25
00:05 میان برنامه
04:30
00:15 روزگار(ت)
04:45
00:05 میان برنامه
04:50
00:10 طوطی نامه (ت)
05:00
00:05 میان برنامه
05:05
00:25 سبز نشانی (ت)
05:30
00:05 میان برنامه
05:35
00:25 اذان صبح
06:00
00:15 پخش
06:15
00:15 فانوس (ت)
06:30
00:05 میان برنامه
06:35
00:20 سینما کتاب (ت)
06:55
00:05 میان برنامه
07:00
00:55 نغمه ها (ت)
07:55
00:05 مکث
08:00
00:55 بوم گرد (ت)
08:55
00:05 میان برنامه
09:00
00:55 چهار سوی علم (ت)
09:55
00:05 سپنج (ت)
10:00
00:30 نوروز فرحان 12 (ویژه عید نوروز)
10:30
00:10 طوطی نامه(ویژه نوروز)
10:40
00:15 سینما کتاب (ویژه نوروز)
10:55
00:05 میان برنامه
11:00
00:55 زنده طنزپیشگان (ویژه نوروز)
11:55
00:05 نگارخانه
12:00
01:00 چشم شب روشن (ت)
13:00
00:05 میان برنامه
13:05
00:25 اذان ظهر
13:30
00:35 سریال خارجی دوران کهن 10 (ویژه نوروز)
14:05
00:05 میان برنامه
14:10
00:15 فانوس (ویژه نوروز)
14:25
00:05 مکث
14:30
02:25 فیلم سینمایی مریخی (ت)
16:55
00:05 سپنج
17:00
01:00 چهار سوی علم (ویژه نوروز)
18:00
00:10 ایما
18:10
00:15 روزگار (ویژه نوروز)
18:25
00:05 میان برنامه
18:30
00:25 گفتگو (ت)
18:55
00:05 میان برنامه
19:00
00:30 نوروز فرحان (ت)
19:30
00:05 میان برنامه
19:35
00:25 اذان مغرب
20:00
00:25 زنده اخبار
20:25
00:05 سپنج
20:30
01:55 فیلم سینمایی زندگی آدلاین (ویژه نوروز)
22:25
00:05 میان برنامه
22:30
00:25 سبز نشانی (ویژه نوروز)
22:55
00:05 نگارخانه
23:00
00:55 نغمه ها (ویژه نوروز)
23:55
00:05 ایما (ت)

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد