00:00
00:30 زنده ادامه چشم شب روشن
00:30
00:05 ایما
00:35
00:45 گزینه 4 (بازپخش)
01:20
00:05 میان بر نامه
01:25
01:35 جشنواره فیلم های تابستانی (ت)
03:00
00:10 هنرنامه
03:10
00:15 دلنوازان
03:25
00:05 میان بر نامه
03:30
00:25 چار کتاب (بازپخش)
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:55 روزنه (بازپخش)
04:55
00:05 میان بر نامه
05:00
00:10 فوتون (بازپخش)
05:10
00:05 میان بر نامه
05:15
00:05 ستایش
05:20
00:25 اذان صبح
05:45
00:15 سخنرانی های تد (ت)
06:00
00:15 پخش
06:15
00:40 مستند ایران (بازپخش)
06:55
00:05 میان بر نامه
07:00
00:55 طلوع 42
07:55
00:05 مکث
08:00
00:45 سریال حادثه
08:45
00:10 هنرنامه (بازپخش)
08:55
00:05 میان بر نامه
09:00
00:50 رهیافت (بازپخش)
09:50
00:05 میان بر نامه
09:55
00:10 فوتون (بازپخش)
10:05
00:15 منبع موثق (ت)
10:20
00:10 سخنرانی های تد (ت)
10:30
01:35 جشنواره تابستانی فیلم های سینمایی
12:05
00:05 میان بر نامه
12:10
00:40 یادگیری آسان
12:50
00:30 اذان ظهر
13:20
00:05 ستایش
13:25
00:05 میان برنامه
13:30
00:25 کتاب دین 11
13:55
00:05 میان برنامه
14:00
00:55 روزنه
14:55
00:05 سپنج
15:00
00:15 منبع موثق (ت)
15:15
00:05 میان بر نامه
15:20
00:35 مستند ایران 53
15:55
00:05 میان برنامه
16:00
00:45 زنده گزینه چهار 150
16:45
00:05 مکث
16:50
00:10 هنرنامه
17:00
00:25 چار کتاب (بازپخش)
17:25
00:05 میان بر نامه
17:30
00:25 به خدا تعظیم می کنم
17:55
00:05 میان بر نامه
18:00
00:40 زنده یادگیری آسان
18:40
00:05 اقلیم ایران
18:45
00:10 فوتون
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:55 زنده چرخ و اذان مغرب
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
00:25 مکعب
20:55
00:05 ایما
21:00
01:15 زنده زاویه
22:15
00:10 میان بر نامه
22:25
00:05 سپنج
22:30
00:15 زنده منبع موثق 43
22:45
00:10 هنرنامه
22:55
00:05 مکث
23:00
01:00 زنده چشم شب روشن 78

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد