00:00
01:50 زنده ادامه ویژه برنامه تحویل سال
01:50
00:05 میان بر نامه
01:55
01:00 بازپخش چهار سوی علم
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
00:55 بازپخش نغمه ها
03:55
00:20 مکعب
04:15
00:05 میان بر نامه
04:20
00:40 اذان صبح
05:00
01:00 مستند داخلی
06:00
00:15 پخش
06:15
00:15 بازپخش تد
06:30
00:30 ویژه اعتکاف
07:00
00:55 بازپخش چهار سوی علم
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 معرفت
08:55
00:05 میان بر نامه
09:00
00:55 بازپخش نغمه ها
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
00:55 مستند خارجی
10:55
00:05 میان بر نامه
11:00
00:45 بازپخش MC
11:45
00:50 اذان ظهر
12:35
00:05 میان بر نامه
12:40
00:50 بازپخش مستند داخلی
13:30
00:05 میان بر نامه
13:35
00:25 راهیان نور
14:00
00:55 چهار سوی علم
14:55
00:05 میان بر نامه
15:00
00:50 زنده MC
15:50
00:10 میان بر نامه
16:00
00:30 بازپخش نغمه ها
16:30
00:05 میان بر نامه
16:35
00:25 کتابگرد
17:00
00:45 معرفت
17:45
00:15 MC
18:00
00:55 سریال ایرانی و اذان مغرب
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:55 زنده MC
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
01:40 سینمایی
22:10
00:05 میان بر نامه
22:15
00:25 گام دهم
22:40
00:05 میان بر نامه
22:45
00:10 صالح علا
22:55
00:05 میان بر نامه
23:00
01:00 زنده شوکران

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد