امروز شنبه  3 تير 1396

.

.

.

.

00:00
00:55 زنده مستند خارجی سانحه هوایی
00:55
00:05 میان برنامه
01:00
01:20 مستند 5 دوربین شکسته (ت)
02:20
00:05 مکث
02:25
01:00 جزء خوانی قرآن کریم (مرکز کردستان)
03:25
00:05 میان برنامه
03:30
00:30 ویژه سحر
04:00
00:25 اذان صبح
04:25
00:05 میان برنامه
04:30
00:55 سخنرانی استاد پورازغدی(ت)
05:25
00:05 سپنج
05:30
00:30 صفر تا صد (ت)
06:00
00:15 پخش
06:15
00:15 سخنرانی تد
06:30
00:25 مستند داخلی ایران
06:55
00:05 میان برنامه
07:00
00:55 چهار سوی علم (منتخب)
07:55
00:05 میان برنامه
08:00
00:30 مستند داخلی ایرانی رمضان است (ت)
08:30
00:05 میان برنامه
08:35
00:20 مکعب
08:55
00:05 میان برنامه
09:00
00:15 1451
09:15
00:05 میان برنامه
09:20
01:35 سینمایی مسیر ایرلندی(ت)
10:55
00:05 میان برنامه
11:00
00:40 یاد گیری آسان (ت)
11:40
00:05 مکث
11:45
01:05 جزء خوانی قرآن کریم
12:50
00:10 میان برنامه
13:00
00:25 اذان ظهر
13:25
00:05 ستایش
13:30
00:30 صهبای تسنیم (ویژه ماه مبارک رمضان)
14:00
00:05 میان برنامه
14:05
00:40 مستند ایرانی رمضان است
14:45
00:05 میان برنامه
14:50
00:40 مستند خارجی بررسی سانحه هوایی (ت)
15:30
00:05 میان برنامه
15:35
00:20 گنبد مینا
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:45 زنده گزینه چهار 80
16:45
00:05 میان برنامه
16:50
00:10 طراحان فرش ایران
17:00
00:55 دیدار اساتید دانشگاه ها 2
17:55
00:05 میان بر نامه
18:00
00:40 زنده یادگیری آسان
18:40
00:05 مکث
18:45
00:15 جلوه مانا
19:00
00:45 زنده چرخ 121
19:45
00:05 میان بر نامه
19:50
00:10 سخنرانی تد
20:00
00:25 زنده اخبار
20:25
00:10 میان برنامه و ستایش
20:35
00:25 اذان مغرب
21:00
00:35 حدیث سرو
21:35
00:05 مناجات نامه (ویژه ماه مبارک رمضان)
21:40
00:45 رهیافت
22:25
00:05 سپنج
22:30
00:25 گنبد مینا
22:55
00:05 ایما
23:00
00:55 زنده راز (ویژه ماه مبارک رمضان)
23:55
00:05 مناجات نامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد