00:00
01:00 زنده تئاتر تلویزیونی
01:00
00:45 بازپخش گزینه 4
01:45
00:05 میان بر نامه
01:50
00:10 بازپخش هنر دستان
02:00
00:05 بازپخش میان بر نامه
02:05
00:50 بازپخش معرفت
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
00:30 سریال خارجی الیور توئیست
03:30
00:25 مستند پرندگان ماهی خوار
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
01:00 بازپخش مسابقه 4321
05:00
00:30 مستند خارجی زندگی روی خط
05:30
00:05 ستایش
05:35
00:25 اذان صبح
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:10 بازپخش فوتون
06:25
00:05 میان بر نامه
06:30
00:25 بازپخش مکعب
06:55
00:05 سپنج
07:00
00:30 بازپخش سریال خارجی الیور توئیست
07:30
00:15 سخنرانی تد
07:45
00:05 میان بر نامه
07:50
00:10 بازپخش هنرنامه
08:00
00:55 مستند بررسی سانحه هوایی
08:55
00:05 ایما
09:00
01:00 بازپخش تئاتر تلویزیونی
10:00
00:05 میان بر نامه
10:05
01:40 بازپخش سینمایی
11:45
00:10 سخنرانی تد
11:55
00:05 ستایش
12:00
00:25 اذان ظهر
12:25
00:30 بازپخش صهبای تسنیم
12:55
00:05 میان بر نامه
13:00
00:55 بازپخش مسابقه 4321
13:55
00:05 سپنج
14:00
00:55 بازپخش مستند بررسی سانحه هوایی
14:55
00:05 میان بر نامه
15:00
00:55 بازپخش گستره شریعت
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:20 منبع موثق منتخب
16:20
00:05 میان بر نامه
16:25
00:25 چار کتاب (منتخب)
16:50
00:05 میان بر نامه
16:55
00:25 مکعب
17:20
00:10 سخنرانی تد
17:30
00:05 ستایش
17:35
00:20 اذان مغرب
17:55
00:05 میان بر نامه
18:00
00:25 آب و آتش
18:25
00:05 میان بر نامه
18:30
00:30 سریال خارجی الیور توئیست
19:00
00:50 معرفت
19:50
00:10 سخنرانی تد
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:30 هنرنامه
20:55
00:05 مکث
21:00
01:20 سینمایی
22:20
00:05 ایما
22:25
00:30 مینا و نارنج
22:55
00:05 میان بر نامه
23:00
00:55 مسابقه 4321
23:55
00:05 میان بر نامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد