00:00
00:30 ادامه چشم شب روشن
00:30
00:05 بازپخش سپنج
00:35
00:45 گزینه 4
01:20
00:05 میان بر نامه
01:25
00:50 بازپخش دوران کهن
02:15
00:05 میان بر نامه
02:20
00:25 بازپخش درد مشترک
02:45
00:10 بازپخش فوتون
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
00:55 بازپخش مستند خارجی روزنه
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:50 بازپخش چرخ
04:50
00:05 میان بر نامه
04:55
00:10 بازپخش هنرنامه
05:05
00:05 ستایش
05:10
00:25 اذان صبح
05:35
00:25 بازپخش چار کتاب
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:10 بازپخش فوتون
06:25
00:30 بازپخش درد مشترک
06:55
00:05 سپنج
07:00
00:45 بازپخش دوران کهن
07:45
00:10 بازپخش هنرنامه
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 طلوع
08:55
00:05 ایما
09:00
00:55 بازپخش مستند حیات وحش
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
00:45 بازپخش معرفت
10:45
00:15 سخنرانی تد
11:00
00:15 منبع موثق
11:15
00:25 چار کتاب
11:40
00:05 ستایش
11:45
00:25 اذان ظهر
12:10
00:10 بازپخش فوتون
12:20
00:40 بازپخش یادگیری آسان
13:00
01:30 بازپخش چشم شب روشن
14:30
00:05 بازپخش سپنج
14:35
00:10 بازپخش فوتون
14:45
00:15 بازپخش منبع موثق
15:00
00:55 روزنه
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:45 زنده گزینه 4
16:45
00:05 میان بر نامه
16:50
00:10 بازپخش هنرنامه
17:00
00:05 ستایش
17:05
00:25 اذان مغرب
17:30
00:40 زنده یادگیری آسان
18:10
00:05 میان بر نامه
18:15
00:40 دوران کهن
18:55
00:05 میان برنامه
19:00
00:45 زنده چرخ
19:45
00:10 فوتون
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
00:25 چار کتاب
20:55
00:05 مکث
21:00
00:55 مستند چهار
21:55
00:05 ایما
22:00
00:45 بوم گرد
22:45
00:15 زنده منبع موثق
23:00
01:00 زنده چشم شب روشن

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد