00:00
01:15 بانوی عمارت - 23و24
01:15
00:15 پخش
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
00:45 عروس کویر
02:40
00:05 بازپخش میان برنامه
02:45
00:50 بازپخش کودکانه
03:35
00:25 ثمرقند
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:40 بازپخش کتاب باز
05:40
00:05 بازپخش میان برنامه
05:45
00:10 بازپخش وطن من
05:55
00:05 بازپخش میان برنامه
06:00
01:30 بازپخش باهمستان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
01:30 بازپخش بانوی عمارت - 23و24
09:15
00:15 بازپخش پخش
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:45 بازپخش عروس کویر
10:40
00:05 بازپخش میان برنامه
10:45
00:50 بازپخش کودکانه
11:35
00:25 بازپخش ثمرقند
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:40 بازپخش کتاب باز
13:40
00:05 بازپخش میان برنامه
13:45
00:10 بازپخش وطن من
13:55
00:05 بازپخش میان برنامه
14:00
01:30 بازپخش با همستان
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
01:30 بازپخش بانوی عمارت - 23و24
17:15
00:15 بازپخش پخش
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سروج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:45 صبحی دیگر
19:50
00:10 پخش
20:00
00:55 زنده خانه مهر
20:55
00:05 میان برنامه
21:00
00:40 در قلب کومش
21:40
00:20 پخش
22:00
01:00 با همستان
23:00
00:30 دیدار
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 تعطیلات رویایی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد