امروز يك شنبه  4 تير 1396

.

.

.

.

00:00
00:10 اذانگاهی
00:10
00:40 دیوار به دیوار
00:50
00:10 پخش
01:00
00:20 از لاک جیغ تا خدا
01:20
00:10 اینجا ایران است
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
01:10 خندوانه
03:00
00:05 میان برنامه
03:05
00:20 حزب خوانی
03:25
00:05 میان برنامه
03:30
00:45 بازپخش کنکاش
04:15
00:15 در دامن زاگرس
04:30
00:30 بازپخش دنیای شیرین دریا
05:00
00:10 بازپخش پخش
05:10
00:20 بازپخش از لاک جیغ تا خدا
05:30
00:10 بازپخش اینجا ایران است
05:40
00:50 بازپخش زیر پای مادر
06:30
00:05 بازپخش میان برنامه
06:35
00:55 بازپخش می شه بهتر شد
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 میان برنامه
07:45
00:30 اذانگاهی
08:15
00:05 بازپخش میان برنامه
08:20
00:40 بازپخش دیوار به دیوار
09:00
00:05 میان برنامه
09:05
00:25 بازپخش دوربین
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
01:10 بازپخش خندوانه
11:00
00:05 بازپخش میان برنامه
11:05
00:20 حزب خوانی
11:25
00:05 میان برنامه
11:30
00:30 اذانگاهی
12:00
00:45 بازپخش کنکاش
12:45
00:15 فانونس
13:00
00:30 بازپخش دنیای شیرین دریا
13:30
00:10 جایی که نمی شناختم
13:40
00:50 بازپخش زیر پای مادر
14:30
00:05 بازپخش میان برنامه
14:35
00:55 بازپخش می شه بهتر شد
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 میان برنامه
15:45
00:40 دیوار به دیوار
16:25
00:05 میان برنامه
16:30
00:20 بازپخش از لاک جیغ تا خدا
16:50
00:10 اینجا ایران است
17:00
00:25 بازپخش دوربین
17:25
00:05 بازپخش میان برنامه
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
01:10 بازپخش خندوانه
19:00
00:05 سروج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
19:05
00:20 حزب خوانی
19:25
00:05 میان برنامه
19:30
00:25 تاریخ از این ور
19:55
00:05 میان برنامه
20:00
01:35 سینمایی هلوکاست
21:35
00:05 میان برنامه
21:40
00:50 زیر پای مادر
22:30
00:55 زنده می شه بهتر شد زنده
23:25
00:05 میان برنامه
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:20 اذانگاهی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد