00:00
00:25 هیئت مدیره
00:25
00:10 کتاب و دیگر هیچ
00:35
00:55 پژواک
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
00:50 امضا
02:45
00:50 بازپخش کودکانه
03:35
00:05 بازپخش میان برنامه
03:40
00:15 شکرستان سری 1
03:55
00:05 میان برنامه
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:40 کتاب باز
05:40
00:20 دیار ماندگار
06:00
01:00 بازپخش با همستان
07:00
00:05 بازپخش میان برنامه
07:05
00:25 مسیر
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:40 بازپخش هیئت مدیره
08:25
00:10 بازپخش کتاب و دیگر هیچ
08:35
00:55 بازپخش پژواک
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:35 باغ مظفر
10:30
00:15 پخش
10:45
00:50 بازپخش کودکانه
11:35
00:05 بازپخش میان برنامه
11:40
00:15 بازپخش شکرستان سری 1
11:55
00:05 بازپخش میان برنامه
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:40 بازپخش کتاب باز
13:40
00:20 بازپخش دیار ماندگار
14:00
01:00 بازپخش باهمستان
15:00
00:05 بازپخش میان برنامه
15:05
00:25 بازپخش مسیر
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:40 بازپخش هیئت مدیره
16:25
00:10 بازپخش کتاب و دیگر هیچ
16:35
00:55 بازپخش پژواک
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 صلوات خاصه و اعلام برنامه 8 ساعته
18:10
00:50 محله گل و بلبل
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:25 چهل تیکه
19:30
00:55 زنده خانه مهر
20:25
00:05 میان برنامه
20:30
02:00 زنده فوتبال پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان : شروع بازی :20:30
22:30
01:00 با همستان
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 ماه و پلنگ

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد