00:00
00:35 لحظه گرگ و میش
00:35
00:25 لحظه دیدار سری جدید
01:00
00:25 مسیر
01:25
00:05 میان برنامه
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 بازپخش میان برنامه
01:55
00:40 مسابقه ضد گلوله - سری نهم
02:35
00:05 بازپخش میان برنامه
02:40
00:20 بازپخش چهل تیکه سری جدید
03:00
01:20 بازپخش سینمایی دیگه بزرگ شدم
04:20
00:10 بازپخش پخش
04:30
00:45 بازپخش کنکاش
05:15
00:05 بازپخش میان برنامه
05:20
00:40 بازپخش ایران شهر
06:00
01:30 بازپخش باهمستان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:50 بازپخش لحظه گرگ و میش
08:35
00:25 بازپخش لحظه دیدار سری جدید
09:00
00:25 بازپخش مسیر
09:25
00:05 بازپخش میان برنامه
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:55 مسابقه هوش برتر
10:50
00:10 بازپخش پخش
11:00
01:20 بازپخش سینمایی دیگه بزرگ شدم
12:20
00:10 بازپخش پخش
12:30
00:45 بازپخش کنکاش
13:15
00:40 بازپخش ایران شهر
13:55
00:05 بازپخش میان برنامه
14:00
01:30 بازپخش با همستان
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:50 بازپخش لحظه گرگ و میش
16:35
00:25 بازپخش لحظه دیدار سری جدید
17:00
00:25 بازپخش مسیر
17:25
00:05 بازپخش میان برنامه
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 صلوات خاصه و اعلام برنامه 8 ساعته
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
01:55 سینمایی شور شیرین
21:00
00:10 پخش
21:10
00:40 کاروانسرا
21:50
00:10 پخش
22:00
01:15 زنده با همستان - ولی زاده
23:15
00:15 پخش
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 کلاه پهلوی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد