00:00
00:40 چرخ فلک
00:40
00:50 اینجا ایران
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:25 از لاک جیغ تا خدا
02:15
00:50 بازپخش کودکانه
03:05
00:05 بازپخش میان برنامه
03:10
02:05 بازپخش سینمایی چ
05:15
00:10 بازپخش پخش
05:25
00:35 بازپخش مسابقه دوربین
06:00
01:15 بازپخش با همستان
07:15
00:15 بازپخش قرائت قرآن
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
01:00 بازپخش چرخ فلک
08:40
00:50 بازپخش اینجا ایران
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:25 بازپخش از لاک جیغ تا خدا
10:15
00:50 بازپخش کودکانه
11:05
00:05 بازپخش میان برنامه
11:10
02:05 بازپخش سینمایی چ
13:15
00:10 بازپخش پخش
13:25
00:35 بازپخش مسابقه دوربین
14:00
01:15 بازپخش با همستان
15:15
00:15 بازپخش قرائت قرآن
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
01:00 بازپخش چرخ فلک
16:40
00:50 بازپخش اینجا ایران
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 صلوات خاصه و اعلام برنامه 8 ساعته
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:45 صبحی دیگر
19:50
00:10 پخش
20:00
00:55 زنده خانه مهر
20:55
00:05 میان برنامه
21:00
00:30 مسابقه آماده باش
21:30
00:30 تاریخچه تیم ملی
22:00
01:00 زنده با همستان
23:00
00:30 ایران
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:20 در جستجوی آرامش

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد