امروز يك شنبه  29 مرداد 1396
00:00
00:30 ادامه پرستاران
00:30
00:05 میان برنامه
00:35
00:55 دورهمی
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
01:00 اسرا
02:50
00:10 اینجا ایران است
03:00
00:25 بازپخش خونه با حال خان
03:25
00:05 بازپخش میان برنامه
03:30
00:45 بازپخش کنکاش
04:15
01:25 بازپخش سینمایی گردان آب نبات چوبی
05:40
00:05 بازپخش میان برنامه
05:45
00:15 بازپخش فانوس
06:00
01:25 بازپخش با همستان
07:25
00:05 بازپخش میان برنامه
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:45 بازپخش پرستاران
08:30
00:05 بازپخش میان برنامه
08:35
00:55 بازپخش دور همی
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
01:10 خندوانه
11:00
00:25 بازپخش خونه با حال خان
11:25
00:05 بازپخش میان برنامه
11:30
00:45 بازپخش کنکاش
12:15
01:25 بازپخش سینمایی گردان آب نبات چوبی
13:40
00:05 بازپخش میان برنامه
13:45
00:15 بازپخش فانوس
14:00
01:25 بازپخش با همستان
15:25
00:05 بازپخش میان برنامه
15:30
00:10 بازپخش خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:45 بازپخش پرستاران
16:30
00:05 بازپخش میان برنامه
16:35
00:55 بازپخش دورهمی
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سرود ج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:25 تاریخ از این ور
18:35
00:25 قلب خورشید
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:15 ورجه ورجه
19:20
00:45 خانه ما
20:05
01:55 سینمایی عملیات آژاکس
22:00
00:25 زنده دوربین
22:25
00:05 میان برنامه
22:30
00:50 اینجا ایران
23:20
00:10 پخش
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 معمای شاه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد