00:00
00:05 مکث
00:05
00:55 مستند خارجی سانحه هوایی
01:00
00:55 سریال خارجی وایت چپل (ت)
01:55
00:05 مکث
02:00
00:55 روزنه (ت)
02:55
00:05 ایما (ت)
03:00
00:55 سخنرانی استاد پورازغدی(ت)
03:55
00:05 میان برنامه
04:00
00:25 مستند داخلی ایران(ت)
04:25
00:25 پنگان (ت)
04:50
00:05 میان برنامه
04:55
00:25 اذان صبح
05:20
00:25 صفر تا صد (ت)
05:45
00:15 شیرین بهار (ت)
06:00
00:15 پخش
06:15
00:55 مستند خارجی بزرگترین توربین بادی (ت)
07:10
00:05 میان برنامه
07:15
00:30 مستند داخلی سنگها و ماهی ها (ت)
07:45
00:55 روزنه (ت)
08:40
00:05 میان برنامه
08:45
00:15 شیرین بهار
09:00
00:55 طنزپیشگان(ت)
09:55
00:05 سپنج
10:00
00:45 هنرنامه
10:45
00:15 شیرین بهار (ت)
11:00
00:45 مستند خارجی بررسی سانحه هوایی (ت)
11:45
00:05 میان برنامه
11:50
00:25 صفر تا صد (ت)
12:15
00:05 میان برنامه
12:20
00:40 یاد گیری آسان
13:00
00:25 اذان ظهر
13:25
00:25 مکعب
13:50
00:05 میان برنامه
13:55
00:55 مستند داخلی پرندگان شمال شرقی
14:50
00:05 میان برنامه
14:55
00:55 روزنه 177
15:50
00:05 میان برنامه
15:55
00:45 زنده گزینه چهار 34
16:40
00:05 میان برنامه
16:45
00:10 شیرین بهار
16:55
00:25 پنگان (ت)
17:20
00:05 میان برنامه
17:25
00:30 مستند داخلی یک زندگی
17:55
00:05 میان برنامه
18:00
00:40 زنده یادگیری آسان
18:40
00:05 میان برنامه
18:45
01:00 چهار سوی علم جدید
19:45
00:05 میان برنامه
19:50
00:10 اذان مغرب
20:00
00:25 زنده اخبار
20:25
01:30 تئاتر خارجی باغ وحش شیشه ای
21:55
00:05 سپنج
22:00
00:25 مستند داخلی ایران
22:25
00:05 میان برنامه
22:30
00:25 جشنواره بهداشت و سلامت
22:55
00:05 میان برنامه
23:00
01:30 زنده چشم شب روشن 102

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد