00:30
00:05 ایما
00:35
00:45 گزینه چهار (ت)
01:20
00:05 میان برنامه
01:25
00:15 شیرین بهار
01:40
00:15 سخنرانی های تد
01:55
00:05 مکث (ت)
02:00
00:55 روزنه
02:55
00:05 ایما (ت)
03:00
00:55 سریال خارجی اختاپوس (ت)
03:55
00:05 میان برنامه
04:00
00:25 مستند داخلی ایران (ت)
04:25
00:25 پنگان (ت)
04:50
00:05 میان برنامه
04:55
00:25 اذان صبح
05:20
00:20 مکعب
05:40
00:05 میان برنامه
05:45
00:15 شیرین بهار (ت)
06:00
00:15 پخش
06:15
00:55 چهار سوی علم (ت)
07:10
00:05 میان برنامه
07:15
00:30 مستند داخلی یک زندگی(ت)
07:45
00:55 روزنه (ت)
08:40
00:05 میان برنامه
08:45
00:15 شیرین بهار
09:00
00:55 سریال خارجی اختاپوس(ت)
09:55
00:05 سپنج
10:00
00:55 معرفت (ت)
10:55
00:05 میان برنامه
11:00
00:45 چهار سوی علم (ت)
11:45
00:05 میان برنامه
11:50
00:25 همایش
12:15
00:05 میان برنامه
12:20
00:40 یاد گیری آسان (ت)
13:00
00:25 اذان ظهر
13:25
01:30 چشم شب روشن (ت)
14:55
00:05 میان برنامه
15:00
00:55 روزنه 180
15:55
00:05 میان برنامه
16:00
00:45 زنده گزینه چهار 37
16:45
00:05 میان برنامه
16:50
00:10 شیرین بهار
17:00
00:45 گفتاورد ویژه انتخابات
17:45
00:05 میان برنامه
17:50
00:10 سخنرانی های تد
18:00
00:40 زنده یادگیری آسان
18:40
00:05 میان برنامه
18:45
01:00 چهار سوی علم (جدید)
19:45
00:05 میان برنامه
19:50
00:10 اذان مغرب
20:00
00:25 زنده اخبار
20:25
00:05 میان برنامه
20:30
00:25 ویژه انتخابات ریاست جمهوری سال 96
20:55
00:05 ایما
21:00
00:55 سریال خارجی وایت چپل
21:55
00:05 سپنج
22:00
00:25 مستند داخلی ایران
22:25
00:05 میان برنامه
22:30
00:25 جشنواره بهداشت و سلامت
22:55
00:05 میان برنامه
23:00
01:30 زنده چشم شب روشن 105

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد