00:00
00:35 طنزپیشگان
00:35
00:05 ایما
00:40
00:45 گزینه 4 (ت)
01:25
00:05 میان برنامه
01:30
00:25 مستند داخلی یک زندگی (ت)
01:55
00:05 مکث (ت)
02:00
00:55 روزنه (ت)
02:55
00:05 ایما (ت)
03:00
00:55 معرفت
03:55
00:05 میان برنامه
04:00
00:25 مستند داخلی ایران (ت)
04:25
00:25 پنگان (ت)
04:50
00:05 میان برنامه
04:55
00:25 اذان صبح
05:20
00:25 صفر تا صد (ت)
05:45
00:15 شیرین بهار (ت)
06:00
00:15 پخش
06:15
00:55 چهار سوی علم (منتخب)
07:10
00:05 میان برنامه
07:15
00:30 مستند داخلی یک زندگی (ت)
07:45
00:55 روزنه (ت)
08:40
00:05 میان برنامه
08:45
00:15 شیرین بهار (ت)
09:00
01:55 فیلم سینمایی به ترتیب خروج از صحنه (ت)
10:55
00:05 میان برنامه
11:00
00:55 نغمه ها نواحی
11:55
00:05 میان برنامه
12:00
01:00 مستند خارجی پنج قطار برتر جهان (ت)
13:00
00:25 اذان ظهر
13:25
00:05 میان برنامه
13:30
00:30 صهبای تسنیم
14:00
00:05 میان برنامه
14:05
00:50 مستند شهرستان ادب
14:55
00:05 میان برنامه
15:00
00:55 روزنه 183
15:55
00:05 میان برنامه
16:00
00:25 مستند داخلی ایران (ت)
16:25
00:05 میان برنامه
16:30
00:25 ویژه انتخابات ریاست جمهوری سال 96(ت)
16:55
00:05 میان برنامه
17:00
00:25 صفر تا صد 14
17:25
00:05 میان برنامه
17:30
00:25 آب و آتش
17:55
00:05 میان برنامه
18:00
00:55 طنزپیشگان (ت)
18:55
00:05 میان برنامه
19:00
00:45 معرفت 35
19:45
00:05 میان برنامه
19:50
00:10 اذان مغرب
20:00
00:25 زنده اخبار
20:25
00:05 میان برنامه
20:30
00:45 هنرنامه 31
21:15
00:05 سپنج
21:20
01:35 فیلم سینمایی ماری کوری در جبهه جنگ
22:55
00:05 ایما
23:00
00:55 آسمان شب 24
23:55
00:05 مکث

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد