00:10
00:05 میان برنامه
00:15
00:45 مستند خارجی سانحه هوایی
01:00
00:55 سریال خارجی وایت چپل (ت)
01:55
00:05 مکث
02:00
00:55 روزنه (ت)
02:55
00:05 ایما
03:00
00:55 سخنرانی استاد پورازغدی(ت)
03:55
00:05 میان برنامه
04:00
00:10 فوتون (ت)
04:10
00:25 اذان صبح
04:35
00:50 چهار سوی علم (منتخب)
05:25
00:05 سپنج
05:30
00:25 صفر تا صد (ت)
05:55
00:05 سپنج (ت)
06:00
00:15 پخش
06:15
00:10 هنرنامه (ت)
06:25
00:05 میان برنامه
06:30
00:25 پنگان (ت)
06:55
00:05 میان برنامه
07:00
00:55 زنده طلوع 90
07:55
00:05 میان برنامه
08:00
00:55 طنزپیشگان(ت)
08:55
00:05 میان برنامه
09:00
00:45 هنرنامه
09:45
00:05 ایما (ت)
09:50
00:10 سخنرای تد
10:00
00:55 روزنه (ت)
10:55
00:05 میان برنامه
11:00
00:45 مستند خارجی بررسی سانحه هوایی(ت)
11:45
00:05 میان برنامه
11:50
00:25 صفر تا صد (ت)
12:15
00:05 مکث (ت)
12:20
00:40 مستند داخلی قصه امید(ت)
13:00
00:25 اذان ظهر
13:25
00:05 میان برنامه
13:30
00:25 مکعب
13:55
00:05 میان برنامه
14:00
00:55 مستند درخواستی ساحل
14:55
00:05 میان برنامه
15:00
00:55 روزنه 219
15:55
00:05 میان برنامه
16:00
00:45 گزینه چهار60
16:45
00:05 میان برنامه
16:50
00:10 فوتون (ت)
17:00
00:25 مستند داخلی ایران (ت)
17:25
00:05 میان برنامه
17:30
00:25 پنگان (ت)
17:55
00:05 میان برنامه
18:00
00:40 زنده یادگیری آسان
18:40
00:05 مکث
18:45
00:10 هنرنامه (ت)
18:55
00:05 میان برنامه
19:00
00:45 زنده چرخ 99
19:45
00:10 فوتون
19:55
00:05 میان برنامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:25 اذان مغرب
20:50
00:10 میان برنامه
21:00
00:55 تئاتر تلویزیونی مدرس
21:55
00:05 ایما
22:00
00:25 مستند داخلی ایران
22:25
00:05 مکث
22:30
00:25 پنگان
22:55
00:05 سپنج
23:00
01:30 زنده چشم شب روشن 111

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد