00:30
00:05 میان برنامه
00:35
00:45 گزینه 4 (ت)
01:20
00:05 میان برنامه
01:25
00:10 هنرنامه (ت)
01:35
00:05 میان برنامه
01:40
00:15 سخنرانی تد
01:55
00:05 مکث (ت)
02:00
00:55 روزنه (ت)
02:55
00:05 ایما
03:00
00:55 سریال خارجی وایت چپل (ت)
03:55
00:05 میان برنامه
04:00
00:10 فوتون
04:10
00:25 اذان صبح
04:35
00:50 مستند خارجی سانحه هوایی (ت)
05:25
00:05 سپنج
05:30
00:30 مستند داخلی ایران (ت)
06:00
00:15 پخش
06:15
00:10 هنرنامه (ت)
06:25
00:05 میان برنامه
06:30
00:25 پنگان (ت)
06:55
00:05 میان برنامه
07:00
00:55 زنده طلوع 94
07:55
00:05 میان برنامه
08:00
00:45 چرخ(ت)
08:45
00:10 فوتون (ت)
08:55
00:05 میان برنامه
09:00
00:55 سریال خارجی وایت جپل (ت)
09:55
00:05 ایما (ت)
10:00
00:55 روزنه (ت)
10:55
00:05 میان برنامه
11:00
00:45 مستند خارجی بررسی سانحه هوایی (ت)
11:45
00:05 میان برنامه
11:50
00:30 مستند داخلی یاور مردم
12:20
00:40 یادگیری آسان (ت)
13:00
00:25 اذان ظهر
13:25
00:05 میان برنامه
13:30
01:30 چشم شب روشن (ت)
15:00
00:55 روزنه 223
15:55
00:05 میان برنامه
16:00
00:45 زنده گزینه چهار 64
16:45
00:05 میان برنامه
16:50
00:10 فوتون (ت)
17:00
00:25 مستند داخلی ایران (ت)
17:25
00:05 میان برنامه
17:30
00:25 پنگان (ت)
17:55
00:05 میان برنامه
18:00
00:40 یادگیری آسان
18:40
00:05 مکث
18:45
00:10 هنرنامه (ت)
18:55
00:05 میان برنامه
19:00
00:45 زنده چرخ 103
19:45
00:10 فوتون
19:55
00:05 میان برنامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:25 اذان مغرب
20:50
00:10 میان برنامه
21:00
00:55 مستند داخلی مسجد جامع خرمشهر
21:55
00:05 ایما
22:00
00:25 مستند داخلی ایران
22:25
00:05 مکث
22:30
00:25 پنگان
22:55
00:05 سپنج
23:00
01:30 زنده چشم شب روشن 115

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد