00:00
00:55 زنده نغمه ها نواحی
00:55
00:05 میان برنامه
01:00
00:20 پارینه
01:20
00:05 میان برنامه
01:25
02:00 سینمایی (ت)
03:25
00:05 میان برنامه
03:30
00:25 صفر تا صد (ت)
03:55
00:10 هنرنامه (ت)
04:05
00:05 ستایش
04:10
00:25 اذان صبح
04:35
00:05 میان برنامه
04:40
01:20 تئاتر تلویزیونی (ت)
06:00
00:15 پخش
06:15
00:40 مستند درخواستی جانوران بسیار باهوش (ت)
06:55
00:05 میان بر نامه
07:00
00:55 چهار سوی علم (منتخب)
07:55
00:05 مکث
08:00
00:45 سریال حادثه
08:45
00:10 سخنرانی تد
08:55
00:05 میان بر نامه
09:00
00:25 1451
09:25
00:05 میان بر نامه
09:30
00:50 هنرنامه (ت)
10:20
00:05 ایما
10:25
01:55 جشنواره فیلم های تابستانی
12:20
00:40 یاد گیری آسان (ت)
13:00
00:05 ستایش
13:05
00:25 اذان ظهر
13:30
00:25 همایش
13:55
00:05 میان برنامه
14:00
00:40 تئاتر تلویزیونی بلندیهای زیر پا 1
14:40
00:05 میان برنامه
14:45
00:10 هنرنامه (ت)
14:55
00:05 سپنج
15:00
00:55 مستند خارجی بررسی سانحه هوایی (ت)
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:45 زنده گزینه چهار 96
16:45
00:15 میان برنامه
17:00
00:25 اختران
17:25
00:05 میان بر نامه
17:30
00:25 مرکز ملی یون درمانی
17:55
00:05 میان بر نامه
18:00
00:40 زنده یادگیری آسان
18:40
00:05 میان بر نامه
18:45
00:15 هنرنامه (ت)
19:00
00:45 زنده چرخ 133
19:45
00:05 ایما
19:50
00:10 فوتون
20:00
00:25 زنده اخبار
20:25
00:10 میان برنامه و ستایش
20:35
00:20 اذان مغرب
20:55
00:25 گنبد مینا
21:20
00:30 نفت سلطه 1
21:50
00:05 میان بر نامه
21:55
00:55 چهارسوی علم
22:50
00:05 سپنج
22:55
01:00 زنده چشم شب روشن 141

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد