00:48
00:10 یک پنجره
00:58
00:03 تیزر برنامه ها
01:01
01:40 فیلم سینمایی بوی پیراهن یوسف
02:41
00:03 میان برنامه
02:44
03:34
00:15 بازپخش سیمای آبادی
03:49
00:04 تیزر برنامه ها
03:53
01:30 تسبیح صبا
05:23
00:27 جزایر سرزمین من
05:50
00:10 دعای عهد و سرود و قرآن
06:00
00:20 ترنم باران
06:20
00:30 مستند ایران
06:50
00:03 پیام بازرکانی
06:53
00:02 میان برنامه
06:55
01:00 بازپخش فرمول یک
07:55
00:50 زنده سرزمین ما
08:45
00:07 فرهنگ ترافیک
08:52
00:05 تیزر برنا مه ها
08:57
00:03 پیام بازرکانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:04 پیام بازرگانی
09:29
00:04 تیزر برنا مه ها
09:33
00:45 مجموعه داستانی رودخانه برفی
10:18
00:04 میان برنامه
10:22
00:05 پیام بازرکانی
10:27
00:20 برنامه کودک ونوجوان
10:47
00:05 تیزر برنا مه ها
10:52
00:05 پیام بازرکانی
10:57
01:30 زنده خانواده یک
12:27
00:04 میان برنامه
12:31
00:35 زنده آفتاب شرقی
13:06
00:18 اذان
13:24
00:10 زنده آفتاب شرقی
13:34
00:05 مستندهای کوتاه اقتصادی
13:39
00:07 مجله دانشگاه
13:46
00:07 فرهنگ ترافیک
13:53
00:05 پیام بازرکانی
13:58
00:02 یک آیه
14:35
00:05 تیزر برنامه
14:40
00:06 طرح قرآنی 1451
14:46
00:35 خانه ملت
15:21
00:05 برنامه مشارکتی
15:26
00:05 پیام بازرکانی
15:31
16:21
00:05 پیام بازرکانی
16:26
00:04 میان برنامه
16:30
00:25 ویژه بازگشت آزادگان
16:55
00:10 فوت کوزه گری
17:05
00:05 پیام بازرگانی
17:10
01:00 زنده تا جمعه
18:10
00:05 میان برنامه
18:15
00:30 درس های قرآن
18:45
00:07 مجله دانشگاه
18:52
00:04 تیزر برنا مه ها
18:56
00:04 پیام بازرکانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:03 تیزر برنامه ها
19:28
00:25 زنده ونوس
19:53
00:03 میان برنامه
19:56
00:08 دستپخت
20:04
00:16 اذان
20:20
00:32 دستپخت
20:52
00:05 پیام بازرگانی
20:57
00:03 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
23:00
00:10 قرعه کشی رفاه
23:10
00:05 پیام بازرکانی
23:15
00:03 تیزر برنامه ها
23:18
02:15 سینما یک

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد