00:18
00:20 غدیر می نگریست
00:38
00:25 طنزپردازان
01:03
00:04 تیزر برنامه ها
01:07
01:33 فیلم سینمایی معراجی ها
02:40
00:03 تیزر برنامه ها
02:43
03:33
00:10 عیدانه
03:43
00:30 گل پونه ها
04:13
00:04 تیزر برنامه ها
04:17
01:30 تسبیح صبا
05:47
00:03 نماهنگ ویژه
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:40 مستند ایران
06:40
00:03 پیام بازرکانی
06:43
00:07 میان برنامه
06:50
00:10 یک لبخند
07:00
01:00 بازپخش فرمول یک
08:00
00:15 عیدانه
08:15
00:10 میان برنامه
08:25
00:35 سخنرانی مذهبی
09:00
00:04 تیزر برنامه ها
09:04
00:05 پیام بازرکانی
09:09
01:32 فیلم سینمایی پلیسهای تقلبی
10:41
00:05 میان برنامه
10:46
00:05 پیام بازرگانی
10:51
01:30 زنده خانواده یک
12:21
00:05 میان برنامه
12:26
00:05 مولا علی
12:31
00:27 زنده آفتاب شرقی
12:58
00:18 اذان
13:16
00:18 زنده آفتاب شرقی
13:34
00:07 میان برنامه
13:41
00:07 فرهنگ ترافیک
13:48
00:05 تیزر برنامه ها
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 تیزر برنامه ها
14:40
00:10 عیدانه
14:50
00:05 پیام بازرگانی
14:55
15:45
00:06 تیزر برنامه
15:51
00:05 پیام بازرزگانی
15:56
01:34 فیلم سینمایی برایت انار دان کرده بودم
17:30
00:05 تیزر برنامه
17:35
00:05 نماهنگ ویژه
17:40
00:05 پیام بازرگانی
17:45
00:30 طنزپردازان
18:15
00:10 میان برنامه
18:25
00:20 غدیر می نگریست
18:45
00:05 باشگاه کشاورزان
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:03 پیام بازرگانی
19:18
00:05 تیزر برنامه ها
19:23
00:10 مشارکتی گاز
19:33
00:20 اذان
19:53
00:05 نماهنگ ویژه
19:58
00:50 دستپخت
20:48
00:05 پیام بازرگانی
20:53
00:05 تیزر بر نامه ها
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
23:00
00:05 پیام بازرگانی
23:05
00:03 تیزر برنامه ها
23:08
01:30 زنده جنگ ویژه عید سعید غدیر خم

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد