00:38
00:10 یک پنجره
00:48
00:03 تیزر برنامه ها
00:51
01:40 فیلم سینمایی سنجاقک
02:31
00:05 پیام بازرکانی
02:36
03:26
00:50 مستند نوار زندگی
04:16
00:05 تیزر برنامه ها
04:21
01:30 تسبیح صبا
05:51
00:10 دعای عهد و سرود و قرآن
06:01
00:38 مستند ایران
06:39
00:03 پیام بازرکانی
06:42
00:06 میان برنامه
06:48
01:00 بازپخش فرمول یک
07:48
00:57 زنده سرزمین ما
08:45
00:07 فرهنگ ترافیک
08:52
00:05 تیزر برنا مه ها
08:57
00:03 پیام بازرکانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:04 پیام بازرگانی
09:29
00:04 تیزر برنا مه ها
09:33
00:20 برنامه کودک ونوجوان
09:53
00:04 میان برنامه
09:57
00:05 پیام بازرکانی
10:02
00:45 زنده ویژه جشن عاطفه ها
10:47
00:05 تیزر برنا مه ها
10:52
00:05 پیام بازرکانی
10:57
01:30 زنده خانواده یک
12:27
00:04 میان برنامه
12:31
00:25 زنده آفتاب شرقی
12:56
00:18 اذان
13:14
00:20 زنده آفتاب شرقی
13:34
00:07 فرهنگ ترافیک
13:41
00:05 بیمه معلم
13:46
00:07 میان برنامه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 تیزر برنامه
14:40
00:06 بیمه معلم
14:46
00:35 خانه ملت
15:21
00:05 تیزر برنامه ها
15:26
00:05 پیام بازرگانی
15:31
16:21
00:05 پیام بازرگانی
16:26
00:04 میان برنامه
16:30
00:25 زنده ویژه جشن عاطفه ها
16:55
00:10 فوت کوزه گری
17:05
00:05 میان برنامه
17:10
00:05 پیام بازرگانی
17:15
01:00 زنده تا جمعه
18:15
00:02 میان برنامه
18:17
00:30 درس های قرآن
18:47
00:05 باشگاه کشاورزان
18:52
00:04 تیزر برنا مه ها
18:56
00:04 پیام بازرکانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:03 پیام بازرگانی
19:23
00:04 ویژه برنامه
19:27
00:17 اذان
19:44
00:16 زنده ویژه جشن عاطفه ها
20:00
00:05 میان برنامه
20:05
00:45 دستپخت
20:50
00:02 تیزر برنامه ها
20:52
00:05 پیام بازرگانی
20:57
00:03 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
23:00
00:05 پیام بازرگانی
23:05
00:03 تیزر برنامه ها
23:08
02:35 سینما یک - شاتر آیلند

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد