00:07
00:05 میان برنامه
00:12
00:05 بازپخش مستند های کوتاه اقتصادی
00:17
00:03 تیزر برنامه ها
00:20
00:35 بازپخش قصه های آب
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:50 بازپخش مجموعه داستانی هاتف
01:50
00:05 تیزر برنامه ها
01:55
00:50 سیاره نا آرام
02:45
00:05 تیزر برنامه ها
02:50
00:36 دست آفریده ها
03:26
00:17 تلنگر
03:43
01:30 تسبیح صبا
05:13
00:03 تیزر برنامه ها
05:16
00:34 ایران در سپیده دم
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:20 ترنم باران
06:20
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:45
00:56 بازپخش فرمول یک
07:41
00:04 میان برنامه
07:45
01:00 زنده سفرنامه صبا
08:45
00:07 فرهنگ ترافیک
08:52
00:03 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 تیزر بر نامه ها
09:28
00:05 میان برنامه
09:33
00:30 زنده حرف حساب
10:03
00:05 میان برنامه
10:08
00:05 پیام بازرگانی
10:13
00:45 مجموعه داستانی گمگشته
10:58
00:04 تیزر برنامه ها
11:02
00:45 زنده آفتاب شرقی
11:47
00:18 اذان
12:05
00:10 میان برنامه
12:15
01:30 زنده خانواده یک
13:45
00:08 میان برنامه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
15:00
00:05 برنامه مشارکتی
15:05
00:05 پیام بازرگانی
15:10
00:50 بازپخش مجموعه داستانی هاتف
16:00
00:05 پیام بازرگانی
16:05
00:05 میان برنامه
16:10
00:30 بیراهه
16:40
00:05 تیزر برنامه ها
16:45
00:05 پیام بازرگانی
16:50
00:35 برنامه کودک و نوجوان
17:25
00:05 میان برنامه
17:30
00:05 پیام بازرکانی
17:35
00:15 زنده فرمول یک
17:50
00:20 اذان
18:10
00:42 زنده فرمول یک
18:52
00:04 تیزر برنامه ها
18:56
00:04 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:05 تیزر برنامه ها
19:30
00:30 زنده ونوس
20:00
00:05 میان برنامه
20:05
00:05 بازپخش مستندهای کوتاه اقتصادی
20:10
00:30 قصه های آب
20:40
00:10 قرعه کشی رفاه
20:50
00:03 تیزر بر نامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
00:50 مجموعه داستانی هاتف
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
01:10 قاب نقد

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد