00:37
00:13 میان برنامه
00:50
00:05 مستند های کوتاه اقتصادی
00:55
00:05 تیزر برنامه
01:00
00:50 بازپخش مجموعه داستانی روزهای بهتر
01:50
00:02 تیزر برنامه ها
01:52
00:50 مستند پرواز
02:42
00:05 تیزر برنامه ها
02:47
00:30 بازپخش قصه های آب
03:17
00:30 دست آفریده ها
03:47
00:05 تیزر برنامه ها
03:52
01:30 تسبیح صبا
05:22
00:28 وقف سنت پویا
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:25
00:30 ترنم باران
06:55
00:10 میان برنامه
07:05
01:30 مستند شهروند 4
08:35
00:05 راز هستی
08:40
00:06 مستندهای کوتاه اقتصادی
08:46
00:05 فرهنگ ترافیک
08:51
00:04 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 تیزر بر نامه ها
09:28
00:05 میان برنامه
09:33
00:35 بازپخش در امتداد فلق
10:08
00:05 پیام بازرگانی
10:13
00:45 مجموعه داستانی ماموران مخفی پلیس
10:58
00:02 تیزر برنامه ها
11:00
00:45 زنده آفتاب شرقی
11:45
00:18 اذان
12:03
00:06 میان برنامه
12:09
01:32 زنده سیمای خانواده
13:41
00:07 میان برنامه
13:48
00:05 فرهنگ ترافیک
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
15:00
00:05 برنامه مشارکتی
15:05
00:05 پیام بازرگانی
15:10
00:50 بازپخش مجموعه داستانی روزهای بهتر
16:00
00:05 پیام بازرگانی
16:05
00:05 میان برنامه
16:10
00:35 در امتداد فلق
16:45
00:04 تیزر برنامه ها
16:49
00:05 پیام بازرگانی
16:54
00:35 برنامه کودک و نوجوان
17:29
00:02 تیزر برنامه ها
17:31
00:05 پیام بازرگانی
17:36
00:18 اذان
17:54
00:05 پیام بازرکانی
17:59
00:53 زنده فرمول یک
18:52
00:04 تیزر برنامه ها
18:56
00:04 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:05 تیزر برنامه ها
19:30
00:25 زنده ونوس
19:55
00:05 میان برنامه
20:00
00:05 بازپخش مستندهای کوتاه اقتصادی
20:05
00:35 دیار ماندگار
20:40
00:10 برنامه مشارکتی
20:50
00:03 تیزر بر نامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
00:50 مجموعه داستانی روزهای بهتر
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
01:10 زنده نگاه یک

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد