00:12
00:03 تیزر برنامه ها
00:15
00:35 بازپخش دیار ماندگار
00:50
00:05 مستند های کوتاه اقتصادی
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:50 بازپخش مجموعه داستانی روزهای بهتر
01:50
00:05 تیزر برنامه ها
01:55
00:44 بازپخش مستند زندگی
02:39
00:02 تیزر برنامه ها
02:41
00:30 دست آفریده ها
03:11
00:40 قصه های آب
03:51
00:04 تیزر برنامه ها
03:55
01:30 تسبیح صبا
05:25
00:25 ایران دیاری برای تمام فصول
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:25
00:05 پیام بازرگانی
06:30
08:00
00:03 میان برنامه
08:03
00:44 مستند زندگی
08:47
00:05 میان برنامه
08:52
00:03 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 تیزر بر نامه ها
09:28
00:05 میان برنامه
09:33
00:35 بازپخش در امتداد فلق
10:08
00:05 پیام بازرگانی
10:13
00:45 مجموعه داستانی ماموران مخفی پلیس
10:58
00:02 تیزر برنامه ها
11:00
00:45 زنده آفتاب شرقی
11:45
00:18 اذان
12:03
00:06 میان برنامه
12:09
01:34 زنده سیمای خانواده
13:43
00:10 میان برنامه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
15:00
00:05 برنامه مشارکتی
15:05
00:05 پیام بازرگانی
15:10
00:50 بازپخش مجموعه داستانی روزهای بهتر
16:00
00:05 پیام بازرگانی
16:05
00:05 میان برنامه
16:10
00:30 بیراهه
16:40
00:05 پیام بازرگانی
16:45
00:40 برنامه کودک و نوجوان
17:25
00:07 میان برنامه
17:32
00:20 اذان
17:52
00:05 پیام بازرکانی
17:57
00:55 زنده فرمول یک
18:52
00:04 تیزر برنامه ها
18:56
00:04 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:05 تیزر برنامه ها
19:30
00:25 زنده ونوس
19:55
00:05 میان برنامه
20:00
00:05 بازپخش مستندهای کوتاه اقتصادی
20:05
00:35 دیار ماندگار
20:40
00:10 برنامه مشارکتی
20:50
00:03 تیزر بر نامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
00:50 مجموعه داستانی روزهای بهتر
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
01:10 قاب نقد

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد