00:37
00:13 میان برنامه
00:50
00:05 بازپخش مستند های کوتاه اقتصادی
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:50 بازپخش مجموعه داستانی روزهای بهتر
01:50
00:05 تیزر برنامه ها
01:55
00:44 بازپخش مستند زندگی
02:39
00:03 تیزر برنامه ها
02:42
00:30 دست آفریده ها
03:12
00:40 قصه های آب
03:52
00:04 تیزر برنامه
03:56
01:30 تسبیح صبا
05:26
00:24 ایران دیاری برای تمام فصول
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:25
00:05 میان برنامه
06:30
00:28 ترنم باران
06:58
00:03 میان برنامه
07:01
00:56 بازپخش فرمول یک
07:57
00:03 میان برنامه
08:00
00:45 مستند زندگی
08:45
00:07 میان برنامه
08:52
00:03 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:07 میان برنامه
09:37
00:06 راز هستی
09:43
00:06 بازپخش مستند های کوتاه اقتصادی
09:49
00:05 پیام بازرگانی
09:54
00:57 زنده سرزمین ما
10:51
00:04 تیزر برنامه ها
10:55
00:04 میان برنامه
10:59
00:45 زنده آفتاب شرقی
11:44
00:18 اذان
12:02
00:06 میان برنامه
12:08
01:35 زنده سیمای خانواده
13:43
00:10 میان برنامه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرکانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:35 خانه ملت
15:20
00:05 پیام بازرگانی
15:25
00:50 بازپخش مجموعه داستانی روزهای بهتر
16:15
00:04 پیام بازرگانی
16:19
00:04 میان برنامه
16:23
00:30 کارنامه صد
16:53
00:04 پیام بازرگانی
16:57
00:30 برنامه کودک ونوجوان
17:27
00:03 میان برنامه
17:30
00:17 اذان
17:47
00:03 میان برنامه
17:50
00:30 ویژه کاپیتولاسیون
18:20
00:30 درسهایی از قرآن
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:02 تیزر برنامه ها
19:27
00:20 دیار ماندگار
19:47
00:03 پیام بازرگانی
19:50
00:50 دستپخت
20:40
00:10 برنامه مشارکتی
20:50
00:03 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
02:15 سینما یک

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد