00:00
00:45 تئاتر تلویزیونی
00:45
00:05 بازپخش میان برنامه
00:50
00:30 بازپخش مستند به همین سادگی
01:20
00:05 میان بر نامه
01:25
00:50 بازپخش دوران کهن
02:15
00:05 میان بر نامه
02:20
00:25 بازپخش راویان عشق
02:45
00:10 جلوه مانا
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
00:55 بازپخش مستند خارجی بررسی سانحه هوایی
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:10 بازپخش سخنرانی های تد
04:10
00:05 میان برنامه
04:15
00:40 بازپخش مستند داخلی بر بال فطرس
04:55
00:05 ستایش
05:00
00:25 اذان صبح
05:25
00:35 بازپخش هنرنامه
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:10 بازپخش جلوه مانا
06:25
00:30 بازپخش راویان عشق
06:55
00:05 میان برنامه
07:00
00:45 بازپخش دوران کهن
07:45
00:10 بازپخش هنرنامه
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 طلوع
08:55
00:05 ایما
09:00
00:55 بازپخش گستره شریعت
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
01:25 بازپخش سینمایی
11:25
00:05 میان بر نامه
11:30
00:10 سخنرانی های تد
11:40
00:05 ستایش
11:45
00:25 اذان ظهر
12:10
00:10 بازپخش فوتون
12:20
00:40 بازپخش مستند داخلی راه سعادت
13:00
01:00 بازپخش 4321
14:00
00:30 بازپخش هنرنامه
14:30
00:30 مستند داخلی یاس اینجاست
15:00
00:55 روزنه
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:45 زنده گزینه چهار
16:45
00:30 راویان عشق
17:15
00:20 اذان مغرب
17:35
00:40 زنده یادگیری آسان
18:15
00:40 دوران کهن
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:45 زنده چرخ
19:45
00:10 فوتون
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
00:25 چارکتاب
20:55
00:05 مکث
21:00
00:55 چهار سوی علم
21:55
00:05 ایما
22:00
00:25 فلسفه علم
22:25
00:15 سخنرانی تد
22:40
00:05 میان بر نامه
22:45
00:15 زنده منبع موثق
23:00
01:00 زنده چشم شب روشن

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد