00:37
00:13 میان برنامه
00:50
00:05 مستند های کوتاه اقتصادی
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:50 بازپخش مجموعه داستانی روزهای بهتر
01:50
00:05 تیزر برنامه ها
01:55
00:44 بازپخش سیاره زمین
02:39
00:02 تیزر برنامه ها
02:41
00:20 سیمای ماندگار
03:01
00:35 کاوش خلیج فارس
03:36
00:30 در امتداد غدیر
04:06
00:02 ...
04:08
00:04 تیزر برنامه ها
04:12
01:30 تسبیح صبا
05:42
00:08 نماهنگ ویژه
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:25
00:05 پیام بازرگانی
06:30
08:00
00:03 میان برنامه
08:03
00:44 سیاره زمین
08:47
00:05 فرهنگ ترافیک
08:52
00:03 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 تیزر بر نامه ها
09:28
00:06 میان برنامه
09:34
00:35 بازپخش در امتداد فلق
10:09
00:06 پیام بازرگانی
10:15
00:45 مجموعه داستانی ماموران مخفی پلیس
11:00
00:45 زنده آفتاب شرقی
11:45
00:18 اذان
12:03
00:04 میان برنامه
12:07
00:05 پیام بازرکانی
12:12
01:30 زنده سیمای خانواده
13:42
00:06 میان برنامه
13:48
00:05 فرهنگ ترافیک
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:20 ارتش
15:05
00:05 برنامه مشارکتی
15:10
00:05 پیام بازرگانی
15:15
00:50 بازپخش مجموعه داستانی روزهای بهتر
16:05
00:05 پیام بازرگانی
16:10
00:35 در امتداد فلق
16:45
00:05 پیام بازرکانی
16:50
00:24 برنامه کودک و نوجوان
17:14
00:20 اذان
17:34
00:12 شبستان
17:46
00:06 پیام بازرکانی
17:52
01:00 زنده فرمول یک
18:52
00:04 تیزر برنامه ها
18:56
00:04 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:25 زنده ونوس
19:50
00:03 میان برنامه
19:53
00:45 ز دست عشق
20:38
00:10 قرعه کشی رفاه
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
00:50 مجموعه داستانی روزهای بهتر
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
01:10 بازپخش قاب نقد

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد