00:00
00:30 زنده ادامه چشم شب روشن
00:30
00:05 میان بر نامه
00:35
00:45 بازپخش گزینه 4
01:20
00:05 میان بر نامه
01:25
00:45 بازپخش دوران کهن
02:10
00:05 میان بر نامه
02:15
00:30 راویان عشق
02:45
00:10 بازپخش فوتون
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
00:55 بازپخش روزنه
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:45 بازپخش چرخ
04:45
00:10 هنرنامه
04:55
00:05 ستایش
05:00
00:25 اذان صبح
05:25
00:05 میان بر نامه
05:30
00:30 بازپخش چارکتاب
06:00
00:15 پخش
06:15
00:10 بازپخش فوتون
06:25
00:30 بازپخش راویان عشق
06:55
00:05 سپنج
07:00
00:45 بازپخش دوران کهن
07:45
00:10 هنرنامه
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 طلوع
08:55
00:05 ایما
09:00
00:55 بازپخش مستند خارجی حیات وحش
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
00:45 بازپخش معرفت
10:45
00:15 بازپخش نگاه چهار
11:00
00:15 بازپخش منبع موثق
11:15
00:25 بازپخش چارکتاب
11:40
00:05 ستایش
11:45
00:25 اذان ظهر
12:10
00:10 بازپخش فوتون
12:20
00:40 بازپخش یاد گیری آسان
13:00
01:30 بازپخش چشم شب روشن
14:30
00:05 بازپخش سپنج
14:35
00:10 بازپخش هنرنامه
14:45
00:15 بازپخش منبع موثق
15:00
00:55 مستند خارجی روزنه
15:55
00:05 ایما
16:00
00:45 زنده گزینه چهار
16:45
00:30 راویان عشق
17:15
00:20 اذان مغرب
17:35
00:40 زنده یادگیری آسان
18:15
00:40 دوران کهن
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:35 زنده چرخ
19:35
00:10 فوتون
19:45
00:10 زنده برگ 24
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
00:25 چار کتاب
20:55
00:05 مکث
21:00
00:50 مستند چهار
21:50
00:10 زنده برگ 24
22:00
00:45 بوم گرد
22:45
00:15 به هم دوختن سالیان
23:00
01:00 زنده چشم شب روشن

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد