00:00
00:30 زنده ادامه چشم شب روشن
00:30
00:05 میان بر نامه
00:35
00:45 بازپخش مستند جانوران بسیار باهوش
01:20
00:05 میان بر نامه
01:25
00:45 بازپخش دوران کهن
02:10
00:05 میان بر نامه
02:15
00:30 راویان عشق
02:45
00:10 بازپخش فوتون
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
00:55 بازپخش روزنه
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:45 بازپخش چرخ
04:45
00:10 هنرنامه
04:55
00:05 ستایش
05:00
00:25 اذان صبح
05:25
00:05 میان بر نامه
05:30
00:30 بازپخش پدافند غیر عامل
06:00
00:15 پخش
06:15
00:10 بازپخش فوتون
06:25
00:30 بازپخش راویان عشق
06:55
00:05 سپنج
07:00
00:45 بازپخش دوران کهن
07:45
00:10 هنرنامه
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 چهار سوی علم
08:55
00:05 ایما
09:00
00:55 بازپخش مستند مسافران طوس
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
00:30 بازپخش سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی
10:30
00:05 میان بر نامه
10:35
00:20 نگاه چهار
10:55
00:05 میان بر نامه
11:00
00:15 بازپخش منبع موثق
11:15
00:25 بازپخش مستند یاس اینجاست
11:40
00:05 ستایش
11:45
00:25 اذان ظهر
12:10
00:10 بازپخش فوتون
12:20
00:40 بازپخش یاد گیری آسان
13:00
01:30 بازپخش چشم شب روشن
14:30
00:05 سپنج
14:35
00:10 هنرنامه
14:45
00:15 بازپخش سخنرانی تد
15:00
00:55 مستند خارجی روزنه
15:55
00:05 ایما
16:00
00:45 زنده گزینه چهار
16:45
00:30 راویان عشق
17:15
00:20 اذان مغرب
17:35
00:40 زنده یادگیری آسان
18:15
00:40 دوران کهن
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:55 زنده گستره شریعت
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
01:35 سینمایی
22:05
00:50 راهی به روشنایی
22:55
00:05 ایما
23:00
00:45 آخرین روز های صفر
23:45
00:10 سخنرانی تد
23:55
00:05 سپنج

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد