00:00
01:00 زنده تئاتر تلویزیونی
01:00
00:40 بازپخش گزینه 4
01:40
00:05 میان بر نامه
01:45
00:40 بازپخش دوران کهن
02:25
00:05 میان بر نامه
02:30
00:30 راویان عشق
03:00
00:55 بازپخش تئاتر تلویزیونی
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:45 بازپخش معرفت
04:45
00:05 میان بر نامه
04:50
00:10 گنجینه
05:00
00:05 ستایش
05:05
00:25 اذان صبح
05:30
00:05 میان بر نامه
05:35
00:30 بازپخش رحیم پورازغدی
06:05
00:15 پخش
06:20
00:10 بازپخش سخنرانی های تد
06:30
00:30 بازپخش راویان عشق
07:00
00:05 سپنج
07:05
00:45 بازپخش دوران کهن
07:50
00:10 گنجینه
08:00
00:05 میان بر نامه
08:05
00:55 بازپخش مستند خارجی بررسی سانحه هوایی
09:00
00:05 ایما
09:05
00:55 بازپخش تئاتر تلویزیونی
10:00
01:40 بازپخش سینمایی
11:40
00:05 ستایش
11:45
00:15 اذان ظهر
12:00
00:35 صهبای تسنیم
12:35
00:05 میان بر نامه
12:40
00:30 مستند داخلی مسافران طوس
13:10
00:50 بازپخش مستند آخرین روز های صفر
14:00
00:55 بازپخش مستند خارجی بررسی سانحه هوایی
14:55
00:05 میان بر نامه
15:00
00:55 بازپخش گستره شریعت
15:55
00:05 ایما
16:00
00:30 تئاتر تلویزیونی
16:30
00:15 سخنرانی تد
16:45
00:30 راویان عشق
17:15
00:20 اذان مغرب
17:35
00:05 میان بر نامه
17:40
00:30 مکعب
18:10
00:05 میان بر نامه
18:15
00:45 دوران کهن
19:00
00:05 میان بر نامه
19:05
00:45 معرفت
19:50
00:10 سخنرانی تد
20:00
00:05 میان بر نامه
20:05
00:25 زنده خبر
20:30
00:05 میان بر نامه
20:35
00:30 هنرنامه
21:05
00:05 مکث
21:10
01:35 سینما ماوراء
22:45
00:05 ایما
22:50
00:50 مستند درخواستی باز شارژ رعد و برق
23:40
00:20 مستند داخلی مسافران طوس

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد