14:00
00:30 حیات وحش ایران
15:00
01:00 نردبان
16:00
01:00 پیشگویان داستان های علمی تخیلی
17:30
00:30 امریکا نگاهی از درون
18:00
00:30 ژیوان و ژیوار
18:30
00:30 تاریخ شفاهی ایران
19:00
00:30 همسفر
19:30
01:30 جشنواره مستند- هویت مغاک
21:00
01:00 سینما حقیقت- با هم
22:00
01:00 ضد گلوله
23:00
00:50 امریکای شمالی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد