00:05
00:10 آگهی /اعلام برنامه
00:15
01:30 فیم سینمایی/ زندگی در دست نعمیر
01:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:50
00:45 بازپخش آئینه خانه
02:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:40
01:20 گروه مهاجر
04:00
00:30 طبیعت بیکران
04:30
01:00 دو رکعت مناجات+ اذان
05:30
00:30 نیمه پنهان ماه
06:00
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران
06:05
00:30 سخنرانی
06:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:40
00:20 شهر به شهر
07:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:05
01:10 زنده با صبح
08:15
00:10 ما می توانیم
08:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:30
00:45 سریال خارجی دهکده خاطرات
09:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:20
00:05 قراردل
09:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:30
00:55 برنامه خردسال و کودک
10:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:30
01:00 زنده زنده باد زندگی
11:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه.
11:35
00:15 آفتابگردان
11:50
00:20 ویژه اذان
12:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:15
00:45 نماز جمعه قم
13:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:05
00:10 نما دو
13:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:20
00:30 بازپخش اوج یادگیری
13:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:55
00:15 یک فنجان سلامت
14:10
00:10 هفته وحدت
14:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:25
00:30 مستند قرارگاه بی قرار
14:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:00
00:55 برنامه کودک و نوجوان
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:15 اخبار جوانه ها
16:15
00:45 بازپخش سریال سایه بان
17:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:05
00:35 اوج یادگیری+اذان
17:40
00:05 اوقاف
17:45
00:10 نما دو
17:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:00
00:55 زنده عصر خانواده
18:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:00
00:20 سوغات جنگل
19:20
00:20 امت واحده
19:40
00:10 سفر ایمن
19:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:55
00:15 آفتابگردان
20:10
00:10 مشارکتی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:25 نگی که نگفتی
21:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال سایه بان
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:30 برنامه 2148

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد