00:00
00:50 گلچین ضیافت
00:50
00:05 نغمات دینی
00:55
00:05 خیلی دور خیلی نزدیک
01:00
01:00 ترتیل یک جزء
02:00
00:30 بازپخش سخنرانی (2)
02:30
00:30 مستند با کریمان
03:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
03:30
00:30 بازپخش آموزش صوت و لحن
04:00
00:30 تلاوت تصویری ایرانی
04:30
00:15 نشانه ها
04:45
00:30 سخنرانی (مرحوم آیت ا...مهدوی کنی)
05:15
00:10 تلاوت اذانگاهی صبح
05:25
00:15 اذانگاهی صبح
05:40
00:10 دعای عهد
05:50
00:10 تلاوت سوره یاسین
06:00
00:05 سرود
06:05
00:25 سخنرانی (1)
06:30
00:35 نوگلان قرآنی
07:05
00:25 تلاوت تصویری ایرانی
07:30
00:15 نشانه ها«سری جدید»
07:45
00:15 بشارت (تفسیر قرآن سوره ملک )
08:00
00:55 بازپخش تلاوت های درخواستی
08:55
00:05 شیرازه
09:00
01:00 زنده روزی بهتر
10:00
00:15 زنده خبر قرآنی
10:15
00:30 تلاوت تصویری ایرانی
10:45
00:45 زنده طلیعه
11:30
00:05 میان برنامه
11:35
00:05 ابتهال
11:40
00:10 تلاوت اذانگاهی ظهر
11:50
00:30 اذانگاهی ظهر
12:20
00:10 نور علی نور
12:30
00:15 عروه الوثقی
12:45
00:05 نغمات دینی
12:50
00:10 روزنه
13:00
00:25 تلاوت تصویری ایرانی
13:25
00:05 بازپخش مسیر زندگی (3)
13:30
00:30 درسهایی از قرآن
14:00
00:40 محافل
14:40
00:10 گزارش هشت
14:50
00:10 میان برنامه
15:00
00:10 بازپخش نگین تلاوت
15:10
00:05 تلاًلو
15:15
00:30 آموزش صوت و لحن
15:45
00:15 تلاوت نوجوانان
16:00
00:30 بازپخش نوگلان قرآنی
16:30
00:10 پیامبر رحمت
16:40
00:05 نغمات دینی
16:45
00:15 سخنرانی (مرحوم آیت ا...مجتهدی تهرانی)
17:00
00:10 تلاوت اذانگاهی مغرب
17:10
00:35 اذانگاهی مغرب
17:45
00:10 نور علی نور
17:55
00:05 مسیر زندگی (3)
18:00
00:45 زنده مسابقه صدف
18:45
00:10 نگین تلاوت
18:55
00:05 آشنا
19:00
01:00 زنده رصد
20:00
00:30 پرسمان
20:30
00:20 تلاوت تصویری ایرانی
20:50
00:05 مسیر زندگی (3)
20:55
00:05 تلاًلو
21:00
00:50 زنده اسراء
21:50
00:15 مباحث اخلاقی (آیت ا...مکارم شیرازی)
22:05
00:55 زنده تلاوت های درخواستی
23:00
00:20 زیارت پیامبر از بعید
23:20
00:05 کلیپ
23:25
00:05 شیرازه
23:30
00:30 تلاوت تصویری مصری

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد