00:00
01:00 تئاتر تلویزیونی
01:00
00:20 مکعب
01:20
00:05 بازپخش میان برنامه
01:25
00:50 بازپخش سریال تایتانیک خون و فولاد
02:15
00:05 میان بر نامه
02:20
00:25 نجوای کویر
02:45
00:10 بازپخش هنر دستان
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
00:55 بازپخش مستند خارجی بررسی سانحه هوایی
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:35 بازپخش در جستجوی عشق
04:35
00:10 بازپخش حریر فرهنگ
04:45
00:05 میان بر نامه
04:50
00:30 هنرنامه
05:20
00:05 ستایش
05:25
00:25 اذان صبح
05:50
00:10 بازپخش سخنرانی تد
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:10 بازپخش هنر دستان
06:25
00:30 بازپخش نجوای کویر
06:55
00:05 میان برنامه
07:00
00:45 بازپخش سریال تایتانیک خون و فولاد
07:45
00:10 بازپخش هنرنامه
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 طلوع
08:55
00:05 ایما
09:00
00:55 بازپخش گستره شریعت
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
01:10 بازپخش سینمایی
11:10
00:05 میان بر نامه
11:15
00:30 همایش
11:45
00:05 میان بر نامه
11:50
00:25 اذان ظهر
12:15
00:05 ستایش
12:20
00:40 بازپخش یادگیری آسان
13:00
00:55 بازپخش مسابقه 4321
13:55
00:05 میان بر نامه
14:00
00:25 بازپخش مستند داخلی درد مشترک
14:25
00:30 بازپخش هنرنامه
14:55
00:05 میان بر نامه
15:00
00:55 روزنه
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:45 زنده گزینه چهار
16:45
00:05 میان بر نامه
16:50
00:15 پژوهش
17:05
00:05 ستایش
17:10
00:25 اذان مغرب
17:35
00:40 زنده یادگیری آسان
18:15
00:40 سریال تایتانیک خون و فولاد
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:40 رابطه های پنهان
19:40
00:05 میان بر نامه
19:45
00:10 فوتون
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
00:25 چار کتاب
20:55
00:05 مکث
21:00
00:55 چهار سوی علم
21:55
00:05 ایما
22:00
00:25 فلسفه علم
22:25
00:05 میان بر نامه
22:30
00:10 سخنرانی تد
22:40
00:05 میان بر نامه
22:45
00:15 زنده منبع موثق
23:00
01:00 زنده چشم شب روشن

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد