00:17
00:03 تیزر برنامه ها
00:20
00:10 شبستان
00:30
00:20 شباهنگام
00:50
00:05 بازپخش مستند های کوتاه اقتصادی
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:05 تیزر برنامه ها
01:50
00:44 ماجراجویی در جنگل
02:34
00:07 میان برنامه
02:41
00:50 بازپخش مجموعه داستانی زیبا شهر
03:31
00:18 سیمای ماندگار
03:49
00:35 جستجوگران پارسه
04:24
00:04 تیزر برنامه ها
04:28
01:30 تسبیح صبا
05:58
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:08
00:02 میان برنامه
06:10
00:24 برنامه کودک و نوجوان
06:34
00:02 میان برنامه
06:36
08:45
00:10 میان برنامه
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 تیزر بر نامه ها
09:28
00:05 میان برنامه
09:33
00:30 زنده نسخه
10:03
00:05 تیزر برنامه ها
10:08
00:06 پیام بازرگانی
10:14
00:45 مجموعه داستانی پرستاران
10:59
00:06 میان برنامه
11:05
00:45 زنده آفتاب شرقی
11:50
00:18 اذان
12:08
00:05 پیام بازرگانی
12:13
01:30 زنده سیمای خانواده
13:43
00:10 میان برنامه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
15:00
00:05 پیام بازرگانی
15:05
00:50 بازپخش مجموعه داستانی زیبا شهر
15:55
00:05 پیام بازرگانی
16:00
00:05 میان برنامه
16:05
00:25 سراج
16:30
00:05 پیام بازرکانی
16:35
00:25 برنامه کودک و نوجوان
17:00
00:07 شبستان
17:07
00:19 اذان
17:26
00:05 نماهنگ ویژه
17:31
00:10 میان برنامه
17:41
00:06 پیام بازرگانی
17:47
01:05 زنده فرمول یک
18:52
00:04 تیزر برنامه ها
18:56
00:04 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 میان برنامه
19:25
00:25 زنده ونوس
19:50
00:05 میان برنامه
19:55
00:07 نماهنگ ویژه
20:02
00:20 تقریب و تمدن
20:22
00:10 سازمان بنادر و دریانوردی
20:32
00:08 بیمه معلم
20:40
00:10 قرعه کشی رفاه
20:50
00:03 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
00:50 مجموعه داستانی زیبا شهر
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
01:10 زنده پایش

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد