00:00
00:30 زنده ادامه چشم شب روشن
00:30
00:05 سپنج
00:35
00:45 بازپخش گزینه 4
01:20
00:05 میان بر نامه
01:25
00:45 بازپخش سریال تایتانیک خون و فولاد
02:10
00:05 میان بر نامه
02:15
00:25 نجوای کویر
02:40
00:05 میان بر نامه
02:45
00:10 بازپخش فوتون
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
00:55 بازپخش روزنه
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:50 بازپخش رابطه های پنهان
04:50
00:05 میان بر نامه
04:55
00:25 چار کتاب
05:20
00:05 ستایش
05:25
00:25 اذان صبح
05:50
00:10 بازپخش هنرنامه
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:10 بازپخش فوتون
06:25
00:30 بازپخش نجوای کویر
06:55
00:05 سپنج
07:00
00:45 بازپخش سریال تایتانیک خون و فولاد
07:45
00:10 بازپخش هنرنامه
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 طلوع
08:55
00:05 ایما
09:00
00:55 بازپخش چهار سوی علم
09:55
00:05 میان بر نامه
10:00
00:30 بازپخش مینا و نارنج
10:30
00:05 میان بر نامه
10:35
00:25 بازپخش همایش
11:00
00:15 منبع موثق
11:15
00:25 بازپخش چارکتاب
11:40
00:10 بازپخش فوتون
11:50
00:25 اذان ظهر
12:15
00:05 ستایش
12:20
00:40 بازپخش یادگیری آسان
13:00
01:30 بازپخش چشم شب روشن
14:30
00:05 سپنج
14:35
00:10 بازپخش فوتون
14:45
00:15 بازپخش منبع موثق
15:00
00:55 روزنه
15:55
00:05 ایما
16:00
00:45 زنده گزینه چهار
16:45
00:10 سخنرانی تد
16:55
00:10 هنرنامه
17:05
00:05 ستایش
17:10
00:25 اذان مغرب
17:35
00:40 زنده یادگیری آسان
18:15
00:40 سریال تایتانیک خون و فولاد
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:40 رابطه های پنهان
19:40
00:05 میان بر نامه
19:45
00:10 فوتون
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
00:25 چار کتاب
20:55
00:05 مکث
21:00
00:55 مستند خارجی سیاسی
21:55
00:05 ایما
22:00
00:25 تیتر 4
22:25
00:05 میان بر نامه
22:30
00:10 سخنرانی تد
22:40
00:05 میان بر نامه
22:45
00:15 زنده منبع موثق
23:00
01:00 زنده چشم شب روشن

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد