00:00
00:30 گسل
00:30
00:30 لحظه دیدار
01:00
00:30 هنر ایرانی
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
00:55 اسرا
02:50
00:05 میان برنامه
02:55
01:30 بازپخش سینمایی بچه نشو
04:25
00:20 همسفر
04:45
00:45 بازپخش کنکاش
05:30
00:05 بازپخش میان برنامه
05:35
00:20 بازپخش تلاش ایرانی
05:55
00:05 بازپخش میان برنامه
06:00
01:30 بازپخش باهمستان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:50 بازپخش گسل
08:30
00:30 بازپخش لحظه دیدار
09:00
00:30 بازپخش هنر ایرانی
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
01:00 مسابقه هوش برتر
10:55
01:30 بازپخش سینمایی بچه نشو
12:25
00:20 بازپخش همسفر
12:45
00:45 بازپخش کنکاش
13:30
00:05 بازپخش میان برنامه
13:35
00:20 بازپخش تلاش ایرانی
13:55
00:05 بازپخش میان برنامه
14:00
01:30 بازپخش باهمستان
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:50 بازپخش گسل
16:30
00:30 بازپخش لحظه دیدار
17:00
00:30 بازپخش هنر ایرانی
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 زنده پخش
18:00
00:10 سرود ج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:25 دوربین
18:35
00:05 میان برنامه
18:40
00:25 پرندگان ماهی خوار
19:05
01:25 سینمایی پیش از آنکه بگوییم خداحافظ
20:30
00:15 پخش
20:45
00:50 ایران دخت
21:35
00:25 مادران ایران
22:00
01:30 زنده باهمستان
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 چرخ و فلک

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد