00:17
00:02 میان برنامه
00:19
00:10 شبستان
00:29
00:20 شباهنگام
00:49
00:06 میان برنامه
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:05 تیزر برنامه ها
01:50
00:44 راز رود نیل
02:34
00:02 تیزر برنامه ها
02:36
00:50 بازپخش مجموعه داستانی زیبا شهر
03:26
00:20 سیمای ماندگار
03:46
00:35 جستجوگران پارسه
04:21
00:04 تیزر برنامه ها
04:25
00:04 میان برنامه
04:29
01:30 تسبیح صبا
05:59
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:09
00:02 میان برنامه
06:11
00:24 برنامه کودک و نوجوان
06:35
00:02 میان برنامه
06:37
08:45
00:10 میان برنامه
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 تیزر بر نامه ها
09:28
00:06 میان برنامه
09:34
00:30 زنده نسخه
10:04
00:05 تیزر برنامه
10:09
00:06 پیام بازرگانی
10:15
00:45 مجموعه داستانی پرستاران
11:00
00:06 تیزر برنامه ها
11:06
11:51
00:19 اذان
12:10
00:05 پیام بازرگانی
12:15
01:30 زنده سیمای خانواده
13:45
00:08 بیمه معلم
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:20 ارتش
15:00
00:05 پیام بازرگانی
15:05
00:50 بازپخش مجموعه داستانی زیبا شهر
15:55
00:05 پیام بازرگانی
16:00
00:05 میان برنامه
16:05
00:30 بیراهه
16:35
00:05 پیام بازرکانی
16:40
00:25 برنامه کودک و نوجوان
17:05
00:02 میان برنامه
17:07
00:20 اذان
17:27
00:05 نماهنگ ویژه
17:32
00:10 میان برنامه
17:42
00:05 پیام بازرکانی
17:47
01:00 زنده فرمول یک
18:47
00:05 مستند های کوتاه اقتصادی
18:52
00:04 تیزر برنامه ها
18:56
00:04 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:25 زنده ونوس
19:50
00:05 میان برنامه
19:55
00:17 ویژه برنامه
20:12
00:20 تقریب و تمدن
20:32
00:08 بیمه معلم
20:40
00:10 قرعه کشی رفاه
20:50
00:03 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
00:50 مجموعه داستانی زیبا شهر
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
01:10 بازپخش قاب نقد

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد