00:17
00:03 تیزر برنامه ها
00:20
00:10 شبستان
00:30
00:20 شباهنگام
00:50
00:05 بازپخش مستند های کوتاه اقتصادی
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:05 تیزر برنامه ها
01:50
00:44 راز رود نیل
02:34
00:03 تیزر برنامه ها
02:37
00:50 بازپخش مجموعه داستانی زیبا شهر
03:27
00:20 سیمای ماندگار
03:47
00:35 جستجوگران پارسه
04:22
00:04 تیزر برنامه ها
04:26
00:04 میان برنامه
04:30
01:30 تسبیح صبا
06:00
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:10
00:02 میان برنامه
06:12
00:24 برنامه کودک و نوجوان
06:36
00:02 میان برنامه
06:38
08:45
00:10 میان برنامه
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 تیزر بر نامه ها
09:28
00:06 میان برنامه
09:34
00:30 زنده نسخه
10:04
00:05 تیزر برنامه ها
10:09
00:05 پیام بازرگانی
10:14
00:45 مجموعه داستانی پرستاران
10:59
00:07 میان برنامه
11:06
11:51
00:18 اذان
12:09
00:06 پیام بازرکانی
12:15
01:30 زنده سیمای خانواده
13:45
00:08 میان برنامه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
15:00
00:05 پیام بازرگانی
15:05
00:50 بازپخش مجموعه داستانی زیبا شهر
15:55
00:05 پیام بازرگانی
16:00
00:10 یک لبخند
16:10
00:02 پیام بازرگانی
16:12
00:50 شکرستان
17:02
00:05 پیام بازرگانی
17:07
00:20 اذان
17:27
00:05 نماهنگ ویژه
17:32
00:04 میان برنامه
17:36
00:05 پیام بازرکانی
17:41
01:10 زنده فرمول یک
18:51
00:04 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:20 تقریب و تمدن
19:45
00:05 میان برنامه
19:50
00:50 زنده جنگ ویژه
20:40
00:10 برنامه مشارکتی
20:50
00:03 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
00:50 مجموعه داستانی زیبا شهر
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
01:10 زنده روز خدا

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد