00:17
00:03 تیزر برنامه ها
00:20
00:10 شبستان
00:30
00:20 شباهنگام
00:50
00:05 میان برنامه
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:05 تیزر برنامه ها
01:50
00:44 در اعماق دریا
02:34
00:03 تیزر برنامه ها
02:37
00:50 بازپخش مجموعه داستانی زیبا شهر
03:27
00:18 سیمای ماندگار
03:45
00:35 جستجوگران پارسه
04:20
00:05 تیزر برنامه ها
04:25
00:06 میان برنامه
04:31
01:30 تسبیح صبا
06:01
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:11
00:05 میان برنامه
06:16
00:24 برنامه کودک و نوجوان
06:40
00:05 پیام بازرگانی
06:45
00:50 بازپخش شکرستان
07:35
00:06 پیام بازرگانی
07:41
01:40 فیلم سینمایی ملک سلیمان
09:21
00:05 پیام بازرگانی
09:26
00:05 میان برنامه
09:31
11:01
00:05 میان برنامه
11:06
00:45 زنده آفتاب شرقی - ویژه
11:51
00:18 اذان
12:09
00:04 میان برنامه
12:13
00:05 پیام بازرکانی
12:18
00:40 بازپخش جنگ ویژه (قرعه کشی رفاه)
12:58
00:05 میان برنامه
13:03
00:45 سخنرانی مذهبی
13:48
00:05 میان برنامه
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرکانی
14:40
00:50 بازپخش مجموعه داستانی زیبا شهر
15:30
00:05 پیام بازرگانی
15:35
01:30 فیلم سینمایی سرقت هنری
17:05
00:02 میان برنامه
17:07
00:18 اذان
17:25
00:20 آینه های محبت
17:45
00:05 پیام بازرگانی
17:50
00:55 شکرستان
18:45
00:05 مستندهای کوتاه اقتصادی
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:03 پیام بازرگانی
19:18
00:05 یک پنجره
19:23
00:07 پیام بازرکانی
19:30
00:45 دستپخت
20:15
00:20 تقریب و تمدن
20:35
00:05 میان برنامه
20:40
00:10 قرعه کشی رفاه
20:50
00:03 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
00:50 مجموعه داستانی زیبا شهر
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
01:10 زنده ویژه برنامه

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد