00:00
00:30 زنده ادامه چشم شب روشن
00:30
00:05 سپنج
00:35
00:45 بازپخش گزینه 4
01:20
00:05 میان بر نامه
01:25
00:45 بازپخش این شرح بی نهایت
02:10
00:05 میان بر نامه
02:15
00:25 نجوای کویر
02:40
00:05 میان بر نامه
02:45
00:10 بازپخش فوتون
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
00:55 بازپخش روزنه
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:50 بازپخش رابطه های پنهان
04:50
00:05 میان بر نامه
04:55
00:25 بازپخش فلسفه علم
05:20
00:05 ستایش
05:25
00:25 اذان صبح
05:50
00:10 بازپخش هنرنامه
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:10 بازپخش فوتون
06:25
00:30 بازپخش نجوای کویر
06:55
00:05 سپنج
07:00
00:45 بازپخش این شرح بی نهایت
07:45
00:10 بازپخش هنرنامه
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 چهار سوی علم منتخب
08:55
00:05 ایما
09:00
01:15 مستند 4
10:15
00:05 میان بر نامه
10:20
00:35 بازپخش در جستجوی عشق
10:55
00:05 میان بر نامه
11:00
00:15 منبع موثق
11:15
00:25 بازپخش فلسفه علم
11:40
00:10 بازپخش فوتون
11:50
00:25 اذان ظهر
12:15
00:05 ستایش
12:20
00:40 بازپخش یادگیری آسان
13:00
01:30 بازپخش چشم شب روشن
14:30
00:05 سپنج
14:35
00:10 بازپخش فوتون
14:45
00:15 بازپخش منبع موثق
15:00
00:55 روزنه
15:55
00:05 ایما
16:00
01:00 نغمه ها
17:00
00:05 ستایش
17:05
00:25 اذان مغرب
17:30
00:40 بازپخش مستند درخواستی هنر فریب دادن
18:10
00:05 میان بر نامه
18:15
00:40 سریال تایتانیک خون و فولاد
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:40 طلوع حقیقت
19:40
00:05 میان بر نامه
19:45
00:10 فوتون
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
02:00 سینمایی
22:30
00:15 بخوان به نام گل سرخ (منتخب)
22:45
00:05 ایما
22:50
00:55 طنزپیشگان
23:45
00:15 منبع موثق

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد