00:17
00:03 تیزر برنامه ها
00:20
00:10 شبستان
00:30
00:20 شباهنگام
00:50
00:05 بازپخش مستند های کوتاه اقتصادی
00:55
00:05 نتیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:05 تیزر برنامه ها
01:50
00:44 کاوش
02:34
00:03 تیزر برنامه ها
02:37
00:50 بازپخش مجموعه داستانی زیبا شهر
03:27
00:20 سیمای ماندگار
03:47
00:35 جستجوگران پارسه
04:22
00:04 تیزر برنامه ها
04:26
00:05 میان برنامه
04:31
01:30 تسبیح صبا
06:01
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:11
00:02 میان برنامه
06:13
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:38
00:05 پیام بازرگانی
06:43
00:17 کمدی کلاسیک
07:00
00:44 بازپخش ماجراجویی در جنگل
07:44
00:03 میان برنامه
07:47
01:00 زنده سفرنامه صبا
08:47
00:05 میان برنامه
08:52
00:03 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 پیام بازرگانی
09:28
00:06 میان برنامه
09:34
00:15 بازپخش سیمای آبادی
09:49
00:05 تیزر برنامه ها
09:54
00:06 پیام بازرگانی
10:00
00:57 زنده سرزمین ما
10:57
00:10 میان برنامه
11:07
00:45 زنده آفتاب شرقی
11:52
00:18 اذان
12:10
00:04 پیام بازرکانی
12:14
01:30 زنده سیمای خانواده
13:44
00:08 بیمه معلم
13:52
00:06 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرکانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:35 خانه ملت
15:20
00:05 برنامه مشارکتی
15:25
00:05 پیام بازرگانی
15:30
00:50 بازپخش مجموعه داستانی زیبا شهر
16:20
00:05 پیام بازرگانی
16:25
00:02 میان برنامه
16:27
00:30 کارنامه صد
16:57
00:10 ویژه برنامه
17:07
00:19 اذان
17:26
00:15 شبستان
17:41
00:05 میان برنامه
17:46
00:35 ویژه روز دانشجو
18:21
00:30 درسهایی از قرآن
18:51
00:04 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 میان برنامه
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرکانی
19:25
00:05 میان برنامه
19:30
00:50 دستپخت
20:20
00:20 ویژه روز دانشجو
20:40
00:08 بیمه معلم
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرکانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرکانی
22:10
02:07 سینما یک (مربی کارتر)

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد