00:00
00:55 تئاتر تلویزیونی
00:55
00:05 میان بر نامه
01:00
00:45 گزینه 4
01:45
00:05 بازپخش میان بر نامه
01:50
00:40 بازپخش سریال تایتانیک خون و فولاد
02:30
00:05 میان بر نامه
02:35
00:25 نجوای کویر
03:00
00:55 بازپخش روزنه
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:50 بازپخش معرفت
04:50
00:05 میان بر نامه
04:55
00:30 بازپخش مکعب
05:25
00:25 اذان صبح
05:50
00:10 بازپخش هنرنامه
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:10 بازپخش فوتون
06:25
00:30 بازپخش نجوای کویر
06:55
00:05 سپنج
07:00
00:45 بازپخش سریال تایتانیک خون و فولاد
07:45
00:10 بازپخش هنرنامه
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 بازپخش مستند خارجی بررسی سانحه هوایی
08:55
00:05 ایما
09:00
01:00 بازپخش تئاتر تلویزیونی
10:00
01:50 بازپخش سینمایی
11:50
00:25 اذان ظهر
12:15
00:05 ستایش
12:20
00:40 صهبای تسنیم
13:00
00:55 بازپخش مسابقه 4321
13:55
00:05 میان بر نامه
14:00
00:55 مستند بررسی سانحه هوایی
14:55
00:05 میان بر نامه
15:00
00:55 گستره شریعت
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:20 منبع موثق منتخب
16:20
00:05 میان بر نامه
16:25
00:25 چارکتاب منتخب
16:50
00:20 سخنرانی تد
17:10
00:05 ستایش
17:15
00:25 اذان مغرب
17:40
00:30 آب و آتش
18:10
00:05 میان بر نامه
18:15
00:40 سریال تایتانیک خون و فولاد
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:45 معرفت
19:45
00:10 سخنرانی تد
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:30 هنرنامه
20:55
00:05 مکث
21:00
01:20 سینمایی
22:20
00:05 میان بر نامه
22:25
00:30 مینا و نارنج
22:55
00:05 ایما
23:00
00:55 مسابقه 4321
23:55
00:05 سپنج

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد