00:00
00:30 زنده ادامه چشم شب روشن
00:30
00:05 سپنج
00:35
00:45 بازپخش گزینه 4
01:20
00:05 میان بر نامه
01:25
00:45 بازپخش سریال دوست مشترک ما
02:10
00:05 میان بر نامه
02:15
00:30 سیمای با شکوه زاگرس
02:45
00:10 بازپخش فوتون
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
00:55 بازپخش روزنه
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:30 بازپخش فناوران دانش
04:30
00:20 بازپخش سخنرانی تد
04:50
00:05 میان بر نامه
04:55
00:25 بازپخش چار کتاب
05:20
00:10 هنرنامه
05:30
00:25 اذان صبح
05:55
00:05 بازپخش ستایش
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:10 بازپخش فوتون
06:25
00:30 بازپخش سیمای با شکوه زاگرس
06:55
00:05 سپنج
07:00
00:45 بازپخش سریال دوست مشترک ما
07:45
00:10 بازپخش هنرنامه
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 طلوع
08:55
00:05 ایما
09:00
01:15 بازپخش مستند 4
10:15
00:05 میان بر نامه
10:20
00:35 بازپخش در جستجوی عشق
10:55
00:05 بازپخش میان بر نامه
11:00
00:15 بازپخش منبع موثق
11:15
00:25 بازپخش چارکتاب
11:40
00:10 بازپخش فوتون
11:50
00:05 ستایش
11:55
00:25 اذان ظهر
12:20
00:40 بازپخش یادگیری آسان
13:00
00:55 بازپخش روزنه
13:55
00:05 سپنج
14:00
00:15 بازپخش منبع موثق
14:15
00:10 بازپخش هنرنامه
14:25
00:05 میان بر نامه
14:30
01:25 زنده مهمان خانه
15:55
00:05 ایما
16:00
00:45 زنده گزینه چهار
16:45
00:20 سینما حقیقت
17:05
00:05 ستایش
17:10
00:25 اذان مغرب
17:35
00:40 زنده یادگیری آسان
18:15
00:40 سریال دوست مشترک ما
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:40 رابطه های پنهان
19:40
00:05 میان بر نامه
19:45
00:10 فوتون
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
01:20 زنده زاویه 12
21:50
00:05 ایما
21:55
00:15 سخنرانی تد
22:10
00:30 مستند خارجی حشرات و دنیای کوچک آنها
22:40
00:05 میان بر نامه
22:45
00:15 زنده منبع موثق
23:00
01:00 زنده چشم شب روشن

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد