00:00
01:00 تئاتر تلویزیونی
01:00
00:40 بازپخش گزینه 4
01:40
00:45 بازپخش سریال دوست مشترک ما
02:25
00:05 میان بر نامه
02:30
00:30 سیمای با شکوه زاگرس
03:00
00:55 بازپخش مسابقه 4321
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:45 بازپخش معرفت
04:45
00:05 میان بر نامه
04:50
00:30 بازپخش مستند خارجی حشرات و دنیای کوچک آنها
05:20
00:10 هنرنامه
05:30
00:25 اذان صبح
05:55
00:05 بازپخش ستایش
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:10 بازپخش فوتون
06:25
00:30 بازپخش سیمای با شکوه زاگرس
06:55
00:05 سپنج
07:00
00:45 بازپخش سریال دوست مشترک ما
07:45
00:10 بازپخش هنرنامه
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 بازپخش مستند خارجی بررسی سانحه هوایی
08:55
00:05 ایما
09:00
00:55 بازپخش تئاتر تلویزیونی
09:55
02:00 بازپخش سینمایی
11:55
00:05 ستایش
12:00
00:15 اذان ظهر
12:15
00:40 بازپخش مستند داخلی مردی از شوشان
12:55
00:05 بازپخش میان بر نامه
13:00
00:55 بازپخش مسابقه 4321
13:55
00:05 بازپخش سپنج
14:00
00:55 بازپخش مستند خارجی بررسی سانحه هوایی
14:55
00:05 میان بر نامه
15:00
00:55 بازپخش گستره شریعت
15:55
00:20 منبع موثق (منتخب)
16:15
00:05 میان بر نامه
16:20
00:25 چارکتاب (منتخب)
16:45
00:25 سینما حقیقت
17:10
00:05 ستایش
17:15
00:25 اذان مغرب
17:40
00:05 میان بر نامه
17:45
00:25 آب و آتش
18:10
00:05 میان بر نامه
18:15
00:40 سریال دوست مشترک ما
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:45 معرفت
19:45
00:15 سخنرانی تد
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:30 هنرنامه
20:55
00:05 مکث
21:00
01:20 سینمایی
22:20
00:05 میان بر نامه
22:25
00:30 مینا و نارنج
22:55
00:05 ایما
23:00
00:55 زنده مسابقه 4321
23:55
00:05 سپنج

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد