00:17
00:03 تیزر برنامه ها
00:20
00:10 بازپخش شبستان
00:30
00:05 میان برنامه
00:35
00:20 شباهنگام
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:04 تیزر برنامه ها
01:49
00:44 بازپخش گالاپاگوس
02:33
00:03 میان برنامه
03:26
00:06 میان برنامه
03:32
00:20 کمدی کلاسیک
03:52
00:10 ایرانشهر
04:02
00:34 گنجینه تتیس
04:36
00:05 میان برنامه
04:41
00:03 تیزر برنامه ها
04:44
01:30 تسبیح صبا
06:14
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:24
00:02 میان برنامه
06:26
00:24 برنامه کودک و نوجوان
06:50
00:02 میان برنامه
06:52
08:32
00:05 میان برنامه
08:37
00:18 اوج هیجان
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 میان برنامه
09:30
00:30 زنده نسخه
10:00
00:05 پیام بازرگانی
10:05
00:45 مجموعه داستانی پرستاران
10:50
00:07 تیزر برنامه ها
10:57
00:10 شبستان
11:07
00:06 میان برنامه
11:13
00:05 تیزر برنامه ها
11:18
01:00 زنده آفتاب شرقی
12:18
00:05 میان برنامه
12:23
01:30 زنده سیمای خانواده
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
14:55
00:05 میان برنامه
15:00
00:05 تیزر برنامه ها
15:05
00:05 پیام بازرگانی
16:00
00:10 زنده جشنواره عمار
16:10
00:05 پیام بازرگانی
16:15
00:55 شکرستان
17:10
00:06 میان برنامه
17:16
00:18 اذان
17:34
00:05 پیام بازرگانی
17:39
00:05 اقتصاد آبی زمین سبز
17:44
00:05 میان برنامه
17:49
01:00 زنده فرمول یک
18:49
00:06 میان برنامه
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:25 زنده ونوس
19:50
00:10 میان برنامه
20:00
00:35 طری برای فردا
20:35
00:03 میان برنامه
20:38
00:10 قرعه کشی رفاه
20:48
00:05 تیزر بر نامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
01:10 زنده نگاه یک

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد