00:00
01:00 تئاتر تلویزیونی
01:00
00:30 بازپخش مکعب
01:30
00:25 بازپخش صهیونیسم مسیحی
01:55
01:00 بازپخش مستند بررسی سانحه هوایی
02:55
00:05 میان بر نامه
03:00
00:45 بازپخش لبه تاریکی
03:45
00:10 سخنرانی تد
03:55
00:05 میان بر نامه
04:00
00:55 مسابقه 4321
04:55
00:05 میان بر نامه
05:00
00:30 بازپخش هنرنامه
05:30
00:05 بازپخش ستایش
05:35
00:25 اذان صبح
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:10 هنر دستان
06:25
00:05 میان بر نامه
06:30
00:25 بازپخش مکعب
06:55
00:05 میان برنامه
07:00
00:45 بازپخش سریال لبه تاریکی
07:45
00:10 بازپخش هنرنامه
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 طلوع
08:55
00:05 ایما
09:00
00:55 بازپخش گستره شریعت
09:55
01:25 بازپخش سینمایی
11:20
00:05 میان بر نامه
11:25
00:35 هوای تازه
12:00
00:05 ستایش
12:05
00:20 اذان ظهر
12:25
00:40 بازپخش یادگیری آسان
13:05
00:50 بازپخش مسابقه 4321
13:55
00:05 سپنج
14:00
00:10 بازپخش سخنرانی تد
14:10
00:15 جشنواره مردمی عمار
14:25
01:25 زنده مهمان خانه
15:50
00:05 میان بر نامه
15:55
00:45 زنده گزینه چهار
16:40
00:05 میان بر نامه
16:45
00:25 مکعب
17:10
00:05 ستایش
17:15
00:55 زنده اذان مغرب و یادگیری آسان
18:10
00:05 میان برنامه
18:15
00:40 سریال خارجی لبه تاریکی
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:30 از تخت جمشید تا ونک
19:30
00:15 جشنواره مردمی عمار
19:45
00:10 فوتون
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
00:25 چار کتاب
20:55
00:05 مکث
21:00
00:55 چهار سوی علم
21:55
00:05 ایما
22:00
00:25 ویژه برنامه 9 دی
22:25
00:05 میان بر نامه
22:30
00:10 هنردستان
22:40
00:05 میان بر نامه
22:45
00:15 زنده منبع موثق
23:00
01:00 زنده چشم شب روشن

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد