00:00
00:30 نفس
00:30
00:05 میان برنامه
00:35
00:45 خندوانه
01:20
00:10 پخش
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
01:05 مسابقه هوش برتر
03:00
01:15 بازپخش فیتیله فردا تعطیله
04:15
00:55 بازپخش خانه مهر
05:10
00:05 بازپخش میان برنامه
05:15
00:35 بازپخش بچه های مدرسه همت
05:50
00:10 بازپخش پخش
06:00
01:30 بازپخش با همستان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:45 بازپخش نفس
08:30
00:05 بازپخش میان برنامه
08:35
00:45 بازپخش خندوانه
09:20
00:10 بازپخش پخش
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:40 بازپخش عصر
10:35
00:20 بازپخش پرندگان ماهی خوار
10:55
00:05 بازپخش میان برنامه
11:00
01:15 بازپخش فتیله فردا تعطیله
12:15
00:55 بازپخش خانه مهر
13:10
00:35 بازپخش بچه های مدرسه همت
13:45
00:15 بازپخش پخش
14:00
01:30 بازپخش باهمستان
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:45 بازپخش نفس
16:30
00:05 بازپخش میان برنامه
16:35
00:45 بازپخش خندوانه
17:20
00:10 بازپخش پخش
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سرود ج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:50 زنده کودک
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
01:35 سینمایی کلاه قرمزی و سروناز
20:40
00:05 میان برنامه
20:45
00:45 زنده کنکاش
21:30
00:30 تاریخچه تیم ملی
22:00
01:30 زنده باهمستان
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 گسل

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد