00:00
00:35 گسل
00:35
00:05 میان برنامه
00:40
00:35 لحظه دیدار
01:15
00:15 فانوس
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
00:50 ضد گلوله سری دوم
02:45
00:05 میان برنامه
02:50
00:20 همسفر
03:10
01:35 بازپخش سینمایی کلاه قرمزی و سروناز
04:45
00:45 بازپخش کنکاش
05:30
00:30 بازپخش تاریخچه تیم ملی
06:00
01:30 بازپخش باهمستان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:50 بازپخش گسل
08:35
00:05 بازپخش میان برنامه
08:40
00:35 بازپخش لحظه دیدار
09:15
00:15 بازپخش فانوس
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
01:05 مسابقه هوش برتر
11:00
00:05 بازپخش میان برنامه
11:05
01:35 بازپخش سینمایی کلاه قرمزی و سروناز
12:40
00:05 بازپخش میان برنامه
12:45
00:45 بازپخش کنکاش
13:30
00:30 بازپخش تاریخچه تیم ملی
14:00
01:30 بازپخش ویژه شب یلدا
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:50 بازپخش گسل
16:35
00:05 بازپخش میان برنامه
16:40
00:35 بازپخش لحظه دیدار
17:15
00:15 بازپخش فانوس
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سرود ج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:50 زنده کودک
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
01:25 سینمایی ابابیل
20:30
00:05 میان برنامه
20:35
00:50 ایران دخت
21:25
00:30 مسابقه دوربین
21:55
00:05 میان برنامه
22:00
01:30 زنده باهمستان
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 چرخ فلک

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد