00:17
00:03 میان برنامه
00:20
00:10 بازپخش شبستان
00:30
00:20 شباهنگام
00:50
00:05 بازپخش مستندهای کوتاه اقتصادی
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:05 تیزر برنامه ها
01:50
00:44 برزیل در قاب حیات وحش
02:34
00:03 میان برنامه
03:27
00:03 میان برنامه
03:30
00:20 کمدی کلاسیک
03:50
00:34 حیات وحش ایران
04:24
00:05 تیزر برنامه ها
04:29
00:10 ایرانشهر
04:39
00:05 میان برنامه
04:44
01:30 تسبیح صبا
06:14
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:24
00:02 میان برنامه
06:26
00:24 برنامه کودک و نوجوان
06:50
00:02 میان برنامه
06:52
08:32
00:02 میان برنامه
08:34
00:21 اوج هیجان
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 میان برنامه
09:30
00:30 زنده نسخه
10:00
00:05 پیام بازرگانی
10:05
00:45 مجموعه داستانی پرستاران
10:50
00:06 تیزر برنامه ها
10:56
00:10 شبستان
11:06
00:08 میان برنامه
11:14
00:05 تیزر برنامه ها
11:19
01:00 زنده آفتاب شرقی
12:19
00:05 پیام بازرگانی
12:24
01:30 زنده سیمای خانواده
13:54
00:04 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:20 ارتش
15:00
00:05 پیام بازرگانی
15:55
00:05 تیزر برنامه ها
16:00
00:10 زنده جشنواره عمار
16:10
00:05 پیام بازرکانی
16:15
00:55 شکرستان
17:10
00:03 میان برنامه
17:13
00:05 تیزر برنامه ها
17:18
00:18 اذان
17:36
00:04 میان برنامه
17:40
00:05 اقتصاد آبی زمین سبز
17:45
00:05 پیام بازرکانی
17:50
01:00 زنده فرمول یک
18:50
00:05 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:25 زنده ونوس
19:50
00:05 میان برنامه
19:55
00:10 برنامه مشارکتی
20:05
00:30 در امتداد فلق
20:35
00:03 میانه برنامه
20:38
00:10 قرعه کشی رفاه
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
01:10 مستند

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد