00:00
00:55 بازپخش ادامه زنده باد زندگی
00:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:00
00:45 بازپخش سریال سایه بان
01:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:50
00:25 بازپخش نگی که نگفتی
02:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:20
00:50 بازپخش فاز
03:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:15
00:40 بازپخش سریال خارجی دهکده خاطرات
03:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
04:00
00:30 جاذبه گلها
04:30
00:30 نیمه پنهان ماه
05:00
00:55 دو رکعت مناجات+ اذان
05:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه+سرود جمهوری اسلامی ایران
06:00
00:30 بازپخش سخنرانی
06:30
00:50 بازپخش فاز
07:20
00:40 سریال خارجی دهکده خاطرات
08:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:05
01:15 زنده مثبت دو
09:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
09:30
00:55 برنامه خردسال و کودک
10:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:30
01:05 زنده زنده باد زندگی
11:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:40
00:05 قراردل
11:45
00:10 نما دو
11:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:00
00:15 ویژه اذان
12:15
00:45 بازپخش سریال سایه بان
13:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:05
00:30 بازپخش اوج یادگیری
13:35
00:15 یک فنجان سلامت
13:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:55
01:10 زنده تصویر زندگی
15:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:10
00:50 برنامه کودک و نوجوان
16:00
00:15 اخبار جوانه ها
16:15
00:45 بازپخش سریال سایه بان
17:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:05
00:35 اوج یادگیری+اذان
17:40
00:20 آهنگ وتوسعه
18:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:05
00:55 زنده عصر خانواده
19:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:05
00:45 محله گل و بلبل(عمو پورنگ)
19:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:55
00:10 نما دو
20:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
20:10
00:10 مشارکتی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:25 نگی که نگفتی
21:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال سایه بان
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:15 دل افروزان
23:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:50
00:10 بازپخش زنده باد زندگی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد