00:00
00:55 افسانه دریای شمال
01:00
01:19 دکتر استرنج لاو
02:19
00:22 سینما IQ کلاکت 21
02:41
00:15 موسیقی فیلم شیر
03:00
01:32 حد نهایی
04:32
01:06 تنها در خانه 4
05:38
00:17 موسیقی فیلم شجاع دل
06:00
01:06 بانتی و بابلی
07:06
00:06 موسیقی فیلم لوگان
07:30
01:17 آخرین مترو
08:47
00:12 موسیقی فیلم زوتوپیا
09:00
01:32 ذهن زیبا
10:32
00:14 موسیقی فیلم روشنی در میان اقیانوس ها
11:00
01:00 تنها در خانه 4
12:00
00:10 تنها در خانه 4
12:10
00:22 سینما IQ کلاکت 21
12:32
00:15 موسیقی فیلم شیر
13:00
01:25 ساعت یک نیمه شب
14:25
00:08 موسیقی فیلم بازی تقلید
14:33
00:13 نمای نزدیک 29
15:00
01:32 یک ذهن زیبا
16:32
00:28 سینما گونه
17:00
01:21 روباه
18:21
00:17 سینما IQ کلاکت 22
18:45
00:15 جشنواره فیلم عمار
19:00
01:18 تنها در خانه 5
20:18
00:17 سینما IQ کلاکت 22
20:35
00:12 موسیقی فیلم پاپیون
20:47
00:08 نمای نزدیک 25
21:00
01:49 وضعیت بازی
22:49
00:07 موسیقی فیلم لوگان
23:00
01:00 دستبرد به بانک

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد