00:00
00:30 زنده ادامه چشم شب روشن
00:30
00:05 سپنج
00:35
00:45 بازپخش گزینه 4
01:20
00:05 میان بر نامه
01:25
01:25 بازپخش مهمان خانه
02:50
00:10 بازپخش هنرنامه
03:00
00:45 بازپخش سریال خارجی دوریت کوچولو
03:45
00:10 فوتون
03:55
00:05 بازپخش میان بر نامه
04:00
00:30 بازپخش فناوران دانش
04:30
00:05 میان برنامه
04:35
00:30 بازپخش چارکتاب
05:05
00:05 میان بر نامه
05:10
00:25 بازپخش مستند داخلی
05:35
00:05 ستایش
05:40
00:20 اذان صبح
06:00
00:15 میان بر نامه
06:15
00:10 بازپخش فوتون
06:25
00:05 میان بر نامه
06:30
00:25 بازپخش مکعب
06:55
00:05 سپنج
07:00
00:45 بازپخش سریال خارجی دوریت کوچولو
07:45
00:10 بازپخش هنرنامه
07:55
00:05 میان بر نامه
08:00
00:55 طلوع
08:55
00:05 ایما
09:00
01:20 بازپخش مستند 4
10:20
00:05 میان بر نامه
10:25
00:30 همایش
10:55
00:05 بازپخش میان بر نامه
11:00
00:15 منبع موثق
11:15
00:05 میان بر نامه
11:20
00:25 بازپخش چارکتاب
11:45
00:05 میان بر نامه
11:50
00:10 بازپخش فوتون
12:00
00:05 ستایش
12:05
00:25 اذان ظهر
12:30
00:40 بازپخش یاد گیری آسان
13:10
00:50 روزنه
14:00
00:15 بازپخش منبع موثق
14:15
00:10 بازپخش هنرنامه
14:25
00:05 میان برنامه
14:30
01:25 زنده مهمان خانه
15:55
00:05 میان بر نامه
16:00
00:45 زنده گزینه چهار
16:45
00:05 میان بر نامه
16:50
00:25 مکعب
17:15
00:05 ستایش
17:20
00:50 زنده اذان مغرب و یادگیری آسان
18:10
00:05 میان بر نامه
18:15
00:40 سریال خارجی دوریت کوچولو
18:55
00:05 میان بر نامه
19:00
00:30 از تخت جمشید تا ونک
19:30
00:15 جشنواره مردمی عمار
19:45
00:10 فوتون
19:55
00:05 میان بر نامه
20:00
00:25 زنده خبر
20:25
00:05 میان بر نامه
20:30
01:20 زاویه
21:50
00:05 ایما
21:55
00:15 سخنرانی تد
22:10
00:30 مستند خارجی دنیای حشرات
22:40
00:05 میان بر نامه
22:45
00:15 زنده منبع موثق
23:00
01:00 زنده چشم شب روشن

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد