00:37
00:03 تیزر برنامه ها
00:40
00:05 میان برنامه
00:45
00:10 بازپخش شبستان
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:05 تیزر برنامه ها
01:50
00:44 برزیل در قاب حیات وحش
02:34
00:03 میان برنامه
03:27
00:04 میان برنامه
03:31
00:20 کمدی کلاسیک
03:51
00:34 حیات وحش ایران
04:25
00:05 تیزر برنامه
04:30
00:10 ایرانشهر
04:40
00:05 میان برنامه
04:45
01:30 تسبیح صبا
06:15
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:25
00:02 میان برنامه
06:27
00:30 برنامه کودک و نوجوان
06:57
00:02 میان برنامه
06:59
00:50 گرگ بنام طوفان
07:49
00:03 تیزر برنامه ها
07:52
00:04 میان برنامه
07:56
01:00 زنده سفرنامه صبا
08:56
00:04 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:05 پیام بازرگانی
09:30
00:04 تیزر برنامه ها
09:34
00:15 بازپخش سیمای آبادی
09:49
00:05 تیزر برنامه ها
09:54
00:57 زنده سرزمین ما
10:51
00:06 تیزر برنامه ها
10:57
00:10 شبستان
11:07
00:10 میان برنامه
11:17
00:03 تیزر برنامه ها
11:20
01:00 زنده آفتاب شرقی
12:20
00:03 پیام بازرکانی
12:23
01:30 زنده سیمای خانواده
13:53
00:05 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرکانی
14:40
00:05 مستند های کوتاه اقتصادی
14:45
00:35 خانه ملت
15:20
00:05 پیام بازرگانی
16:15
00:05 تیزر برنامه ها
16:20
00:10 زنده جشنواره عمار
16:30
00:05 پیام بازرکانی
16:35
00:30 کارنامه صد
17:05
00:05 تیزر برنامه ها
17:10
00:05 میان برنامه
17:15
00:05 تیزر برنامه ها
17:20
00:19 اذان
17:39
00:05 اقتصاد آبی زمین سبز
17:44
00:18 ویژه برنامه
18:02
00:20 خاطره
18:22
00:30 درسهایی از قرآن
18:52
00:03 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرگانی
19:25
00:05 میان برنامه
19:30
00:50 دستپخت
20:20
00:03 میان برنامه
20:23
00:25 ویژه برنامه
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
02:10 سینما یک- (سرگیجه)

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد