00:00
00:16 دستبرد به بانک
00:16
00:17 سینما IQ کلاکت 22
00:33
00:16 موسیقی فیلم پس از زمین
01:00
01:37 مری پاپینز
02:45
01:55 افسانه دریای شمال
04:40
01:16 تنها در خانه 5
06:00
01:21 روباه
07:21
00:06 لوگان
07:40
01:29 دکتر استرنج لاو
09:10
01:49 وضعیت بازی
11:00
01:00 تنها در خانه 5
12:00
00:18 تنها در خانه 5
12:18
00:21 سینما IQ کلاکت 1
12:39
00:09 نمای نزدیک 20
12:48
00:08 موسیقی فیلم پلیس آهنی
13:00
01:30 زندگی در دست تعمیر
14:30
00:10 نمای نزدیک 26
14:40
00:11 موسیقی فیلم ناشناس
15:00
01:49 وضعیت بازی
16:50
01:40 آهسته آهسته
18:50
00:10 جشنواره فیلم عمار
19:00
01:24 نبرد با طبیعت
20:24
00:21 سینما IQ کلاکت 1
20:45
00:11 موسیقی فیلم اورست
21:00
01:30 افشاگر
22:30
00:09 نمای نزدیک 20
22:39
00:14 موسیقی فیلم سرزمین فردا
23:00
01:00 سرقت هنری

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد