00:00
00:20 نفس
00:20
00:10 پخش
00:30
00:50 خندوانه
01:20
00:10 پخش
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 میان برنامه
01:55
01:35 روزی روزگاری
03:30
00:05 میان برنامه
03:35
00:25 همسفر
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:05 بازپخش میان برنامه
05:00
00:45 بازپخش بچه های مدرسه همت
05:45
00:15 بازپخش پخش
06:00
01:30 بازپخش باهمستان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:35 بازپخش نفس
08:20
00:10 بازپخش پخش
08:30
00:50 بازپخش خندوانه
09:20
00:10 بازپخش پخش
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:45 سمت خدا
10:40
00:15 فانوس
10:55
00:05 میان برنامه
11:00
00:50 بازپخش کودک
11:50
00:10 بازپخش پخش
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:05 بازپخش میان برنامه
13:00
00:45 بازپخش بچه های مدرسه همت
13:45
00:15 بازپخش پخش
14:00
01:30 بازپخش باهمستان
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:35 بازپخش نفس
16:20
00:10 بازپخش پخش
16:30
00:50 بازپخش خندوانه
17:20
00:10 بازپخش پخش
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سروج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:50 زنده کودک
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:45 صبحی دیگر
19:50
00:10 پخش
20:00
00:55 زنده خانه مهر
20:55
00:05 میان برنامه
21:00
00:50 بچه های مدرسه همت
21:50
00:10 پخش
22:00
01:15 زنده باهمستان
23:15
00:15 پخش
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 گسل

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد